Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przystąpił do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Celem głównym Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących całodobową opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub za uprzednią zgodą gminy, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dokumenty, które należy złożyć:

 1. kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024,
 2. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
 3. podpisaną klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 1 do Karty zgłoszeniowej);

KTO MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM ?

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej3), pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
 2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
 3. zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

OPIEKUNEM NIE MOŻE BYĆ ?

 1. osoba faktycznie zamieszkująca razem z Uczestnikiem Programu
 2. członkowie rodziny (w tym rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.);
 3. opiekunowie prawni.

W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ OPIEKUN wspiera uczestnika programu w szczególności w:

 1. czynnościach samoobsługowych,
 2. czynnościach pielęgnacyjnych,
 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Niżej załączniki do ściągnięcia:

 1. Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 (PDF, 312.27 KB)
 2. Karta zgłoszeniowa do Programu (DOCX, 38.92 KB)
 3. Obowiązek informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim - edycja 2024 (PDF, 145.12 KB)
 4. Obowiązek informacyjny Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (PDF, 152.27 KB)

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior