Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Nabór do Programu jest ciągły.

UCZESTNIK

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będące mieszkańcami Starogardu Gdańskiego.

Uczestnik do wypełnionej Karty Zgłoszenia winien dołączyć:

 1. Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. W przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną, kserokopię dokumentu potwierdzającego przyznanie prawnej opieki.


Kartę Zgłoszenia Uczestnika (z wymaganymi załącznikami) wraz z Kartą Zgłoszenia Asystenta (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w MOPS w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6.

Dokumenty można wydrukować (w załączeniu poniżej) lub pobrać w wersji papierowej w siedzibie tut. Ośrodka (wejście A).

ASYSTENT

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu – doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu.

Asystentem nie może być osoba będąca: członkiem rodziny uczestnika (za członków rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem), opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem.

Asystent do wypełnionej Karty Zgłoszenia winien dołączyć:

 1. Kserokopię dokumentu/ów potwierdzającego/ych uzyskanie kwalifikacji lub posiadania doświadczenia, o których mowa wyżej.

Dodatkowo w przypadku asystowania dziecku:

 1. Zaświadczenie o niekaralności,

 2. Informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru),

 3. Pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Dodatkowo jeśli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 1. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności asystenta.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta proszone są o zapoznanie się z Programem oraz wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami, które należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w MOPS w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6.

Dokumenty można wydrukować (w załączeniu poniżej) lub pobrać w wersji papierowej w siedzibie tut. Ośrodka (wejście A).

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników (data wpływu dokumentów do tut. Ośrodka), rodzaju niepełnosprawności oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie gminy miejsca zamieszkania i przyznanymi środkami finansowymi.

Załączniki do pobrania:

 1. Program Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024 (PDF, 259.14 KB)
 2. Karta zgłoszeniowa do Programu (PDF, 194.32 KB)
 3. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu (PDF, 200.11 KB)
 4. Obowiązek informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim (PDF, 144.99 KB)
 5. Obowiązek informacyjny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (PDF, 152.47 KB)

Plakat:

Działania informacyjne

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior