Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Kto może złożyć wniosek:

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim składa osoba zainteresowana lub opiekun prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6.

Do wniosku należy załączyć:

  1. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa (wzór określa załącznik nr 1 do wniosku o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy) o występujących zaburzeniach psychicznych zawierające m.in. wskazanie typu środowiskowego domu samopomocy,
  2. Zaświadczenie lekarza rodzinnego (wzór określa załącznik nr 2 do wniosku o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy) o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się o skierowanie takie posiada.

Pracownik socjalny, po otrzymaniu zgłoszenia, przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, która stara się o skierowanie do ŚDS.

Pierwsza decyzja o skierowaniu osoby do ŚDS wydawana jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące od czasu przyjęcia do ŚDS. Kolejna decyzja o uczestnictwie w zajęciach ŚDS wydawana jest na wniosek uczestnika lub opiekuna prawnego na czas określony, wskazany przez Dyrektora ŚDS.

Przed wydaniem kolejnej decyzji, pracownik socjalny sporządza aktualizację wywiadu środowiskowego.

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy (PDF, 94.3 KB)
  2. Załącznik nr 1 (PDF, 85.85 KB)
  3. Załącznik nr 2 (PDF, 82.91 KB)
  4. Wniosek o dalsze uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy (PDF, 105.04 KB)

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior