Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny, bezpłatnie. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom, które mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Składając wniosek należy wykazać wszystkie dzieci (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania).

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Zniżki mogą oferować instytucje publiczne jak również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Karta Dużej Rodziny w wersji elektronicznej dostępna jest w aplikacji mObywatel. Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Dzięki mKDR rodziny wielodzietne mogą korzystać z bogatej oferty zniżek i uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne i firmy m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski o wydanie karty należy składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6 wejście B.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (PDF, 99.54 KB). Stronę 3 i 4 należy powielić i wypełnić dla każdego członka rodziny wielodzietnej wskazanego we wniosku 
  2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (PDF, 84.18 KB)

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny zamieszkującym w Starogardzie Gdańskim przysługują ponadto uprawnienia  i  zniżki w ramach Programu „Starogardzka Karta Dużej Rodziny”.  Program wprowadzono Uchwałą Rady Miasta z dnia 29 października 2014r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. Starogardzka Karta opiera się o dokument i zasady rządowej Karty Dużej Rodziny, co oznacza, że nie ma potrzeby wyrabiania dodatkowej karty.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Informacje dotyczące Starogardzkiej Karty Dużej Rodziny można uzyskać pod adresem:

Ulgi dla Rodzin Wielodzietnych
Program „Starogardzka Karta Dużej Rodziny

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior