Listwa EU

ZP.4111.1.6.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia informacji o cenie za przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Stacja Starogard Gdański – usługi społeczne wsparcia rodziny” RPPM.06.02.02-22-0075/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,
al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański.

 1. Nazwa szkolenia: „BUDOWANIE ZESPOŁU”.
 2. Liczba uczestników: 10.
 3. Program powinien obejmować 16 godzin zegarowych w dniach 20.10.2021 r.
  i 21.10.2021 r.
 4. Harmonogram szkolenia musi być opracowany w taki sposób, aby zajęcia zaczynały się nie wcześniej niż o godz. 8:00, a kończyły się nie później niż o godz. 16:30.
 5. Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Zamawiającego.
 6. W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia szkolenia w formie stacjonarnej
  w zaplanowanym terminie, np. z uwagi na nowe obostrzenia związane z aktualną sytuacją pandemiczną, Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany terminu,
  o czym wybrany Wykonawca zostanie uprzednio poinformowany.
 7. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zapewni: salę szkoleniową, rzutnik, ekran.
 8. Szkolenie musi być zorganizowane z uwzględnieniem aktualnych Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia dotyczących przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2,
 9. Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu świadczącym o ukończeniu szkolenia. Certyfikaty zostaną wydane w języku polskim na papierze z logotypami projektu. Wzór Zamawiający przekaże Wykonawcy. Certyfikat musi zawierać poniższe informacje:

  a) miejsce na wpisanie imienia i nazwiska uczestnika szkolenia;
  b) nazwę organizatora szkolenia;
  c) nazwę szkolenia;
  d) okres realizacji;
  e) miejsce i datę wydania certyfikatu;
  f) tematy i wymiar godzin szkolenia;
  g) podpis osoby upoważnionej przez organizatora szkolenia;
  h) podpis Wykonawcy

 

 1. Wykonawca zapewni minimum jednego trenera, który będzie uczestniczył w realizacji szkolenia, posiadającego wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń odpowiadających tematyce planowanego przedsięwzięcia.
 2. Wykonawca musi dysponować osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe, przygotowanie trenerskie (ukończone szkolenie, studia podyplomowe, itp.), a także przygotowanie merytoryczne
  w tematyce szkolenia właściwej dla danego zakresu (ukończone studia, studia podyplomowe, szkolenia, itp.) i posiadających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.
 4. Cena szkolenia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją szkolenia (dojazd do siedziby zamawiającego, przygotowanie szkolenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia takie jak: papier, pisaki, długopisy, etc.)
 5. Wykonawca przedstawi:

         a) cenę (wartość netto, wartość brutto, VAT) za przeprowadzenie 16 godzin zegarowych szkolenia dla 10 osób;
         b)
program tematyczny szkolenia;
         c) Cv;

 

 1. Informację o cenie wraz z programem tematycznym i cv proszę składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.10.2021 r. do godz. 12:00.

 

Załączniki:

 1. Obowiązek informacyjny (1.59 MB)

Niżej dokument w formacie PDF do pobrania:

 1. Złożenie informacji o cenie (1.1 MB)
 2. Obowiązek informacyjny (1.59 MB)

 

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w październiku 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.10.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.10.2021 r.

Z danych naukowych wynika, że co czwarty człowiek miał, ma lub będzie miał problemy ze zdrowiem psychicznym. W związku z czym nie można założyć, że ten problem nie dotknie nas samych lub naszych najbliższych.

Wiedza wśród społeczeństwa na ten temat nadal jest znikoma, a osoby chorujące psychicznie oceniane są bardzo stereotypowo oraz stygmatyzowane. Dlatego tak istotny jest rzetelny przekaz na temat osób doświadczających kryzysu psychicznego, który ma ułatwić zrozumienie tych osób, jak również zrozumienie ich codziennych problemów.

W dniach 11-20 września 2021 r. będą odbywać się Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, organizowane przez Pomorską Koalicję na Rzecz Zdrowia Psychicznego w ramach kampanii społecznej „Odmień swoją głowę”!

Podczas Dni organizowanych w Trójmieście odbędą się m.in. wystawy, koncerty, spotkania, konsultacje.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Otwartebramy

 

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia - EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości.


Każdego roku do 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw, ale biorąc pod uwagę tymczasowy charakter ich pracy, są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy. Pandemia COVID-19 pogorszyła warunki pracowników sezonowych i naraziła ich na zwiększone ryzyko dla zdrowia.
Aby podnieść świadomość pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców na temat istniejących praw, obowiązków i usług doradczych, Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, sieciami unijnymi działającymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz partnerami społecznymi rozpoczął kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE.

Polska zaangażowała się w kampanię, ponieważ odpowiada ona na wzywania wielu polskich pracowników, którzy podejmują pracę sezonową w innych państwach członkowskich UE.

Polska kampania skierowana jest do pracowników sezonowych zatrudnionych w UE głównie w branży rolno – spożywczej oraz w miarę możliwości do innych branż charakteryzujących się sezonowością podejmowania pracy za granicą.

„Pracownicy sezonowi stanowią trzon podstawowych sektorów naszej gospodarki, a my z przyjemnością wypełniamy naszą misję, wspierając ich" - powiedział Cosmin Boiangiu, dyrektor wykonawczy Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Państwa członkowskie UE i partnerzy społeczni wiedzą, że mogą liczyć na Europejski Urząd ds. Pracy jeśli chodzi o podnoszenie świadomości w zakresie praw i obowiązków oraz wspieranie egzekwowania przepisów unijnych i krajowych. Uczciwe zatrudnienie nie kończy się po sezonie".

W ramach kampanii polska sieć EURES uruchomiła od 19 lipca 2021 r. działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową takie jak przykładowo: spotkania informacyjne, warsztaty, prelekcje, webinaria on-line, publikacje na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Działania te będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE – praktyczne informacje skierowane do pracowników sezonowych oraz aktualne informacje na temat wydarzeń, które odbywać się będą w ramach kampanii w Polsce.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://eures.praca.gov.pl gdzie będą publikowane różnego rodzaju informacje w ramach kampanii, w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju.

Celem kampanii jest promowanie wśród Państwa klientów, studentów, absolwentów, rozważających podjęcie pracy sezonowej (głównie w rolnictwie, przetwórstwie spożywczym,  produkcji) lub wśród osób będących w chwili obecnej pracownikami sezonowymi za granicą,  wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy oraz rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych.

Główne kraje wykonywania pracy sezonowej przez Polaków to: Niemcy, Niderlandy, Włochy, Francja, Hiszpania, Austria, Belgia.

Film promujący kampanię (kliknij aby otworzyć w nowej karcie)

  

Informacje nt. kampanii dot. pracy sezonowej w UE na ministerialnej stronie EURES:

Praca sezonowa z EURES

Kampania na temat pracy sezonowej w UE 2021

Kampania na stronach WUP w Gdańsku:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Kampania informacyjna sieci EURES potrwa do końca października 2021 r.

Plakat EURES

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego we wrześniu 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 17.09.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.09.2021 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w sierpniu 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.08.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.08.2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, dla dzieci lub osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 09.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański do dnia 30.07.2021 r. do godz. 12.00 lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd).


O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Załączniki w formacie PDF:

 1. Formularz oferty (53 KB)
 2. Klauzula informacyjna. (62 KB)

"Na stronie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii można zapoznać się z informacją na temat placówek udzielających pomocy w kwestii uzależnień behawioralnych. Określenie „uzależnienie behawioralne” lub „czynnościowe” jest używane w odniesieniu do zjawiska zależności od określonych zachowań, utrwalonych i wielokrotnie powtarzanych, poprzez które osoba je podejmująca doświadcza pozytywnych stanów emocjonalnych (przyjemności, euforii, ulgi). Ta zależność od powtarzania zachowań jest tak silna, że bywa czasem nazywana „toksykomanią bez substancji”. Do uzależnień behawioralnych zalicza się szeroki zakres zachowań (np. uprawianie hazardu, pracoholizm, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od komputera i Internetu, od ćwiczeń), które stanowią przejaw patologii ze względu na intensywność ich podejmowania (i na konsekwencje, jakie ponosi jednostka i społeczeństwo), a nie sam fakt angażowanie się w nie.

 Informator o placówkach udzielających pomocy jest dostępny na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem www.kbpn.gov.pl (w zakładce Hazard > Publikacje) https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=11647580, a także na stronach www.uzaleznieniabehawioralne.pl oraz www.uzaleznienia.org.pl

Wydawca, wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej, sugeruje telefoniczny lub e-mailowy kontakt z wybranymi placówkami w celu upewnienia się czy godziny otwarcia są aktualne oraz jakie są formy udzielanej pomocy."

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w MOPS Starogard Gdański dla zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 1 lipca 2021 r. – tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2021 r. –
nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ przez portale: EMP@TIA, ePUAP (/MOPSStarogardGd/) oraz poprzez bankowość elektroniczną, ponieważ:
- można je wysłać z dowolnego miejsca,
- bez przychodzenia do Ośrodka,
- bez oczekiwania w kolejce,
- wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.


Dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego wnioski w formie papierowej przyjmuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6:

 • poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:00

ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2021 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2021 r.;
 • we wrześniu i w październiku 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2021 r.;
 • w listopadzie i w grudniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2022 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do 30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2020/2021, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2021 r.

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE

Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2021 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r.;
 • we wrześniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2021 r.;
 • w październiku 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2021 r.;
 • w listopadzie 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2021 r.;
 • w grudniu 2021 r. i styczniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2022 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2021 r.

Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2020/2021 świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2021 r.


Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletne
z wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;
 • aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia;
 • numer telefonu, który jest pomocny do kontaktu z klientem.

O zmianach oraz istotnych informacjach, które ułatwią nasze wzajemne kontakty będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.