LOGO MOPS Starogard GdańskiLOGO Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim organizuje debatę ewaluacyjną pn. CYBERZAGROŻENIA.
Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6 (wejście A).
Ideą debaty jest zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec spraw bezpieczeństwa w internecie oraz włączenie środowiska lokalnego do wypracowania propozycji zwiększających poprawę bezpieczeństwa w sieci.

Podczas spotkania omówione również zostaną kwestie związane z funkcjonowaniem KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA jako narzędzia umożliwiającego lokalnej społeczności szybkie i anonimowe informowanie Policji o miejscach zagrożonych oraz istota aplikacji internetowej MOJA KOMENDA pozwalającej mieszkańcom na szybkie nawiązanie kontaktu z dzielnicowym rejonu w którym zamieszkują.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką debaty.

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
Na podstawie art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.) w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych.
Nabór ma charakter ciągły.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora;
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. nieposzlakowana opinia.

Zadania opiekuna prawnego obejmują w szczególności:

 • zarządzanie majątkiem podopiecznego;
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym (składanie w imieniu podopiecznego oświadczeń woli, zwieranie umów, wypowiadanie umów itp.);
 • reprezentowanie podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami;
 • sporządzanie sprawozdań dla Sądu, nie rzadziej niż raz w roku.

Powinnością kuratora jest opieka nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny kurator ma dbać w szczególności o to, aby Jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest powołany do wyrażania zgody na zaciągnięcie przez nią zobowiązań lub rozporządzenie swoim prawem.
Opiekun prawny i kurator nie są zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.
Ustanowienie opiekunem prawnym lub kuratorem następuje w drodze postanowienia Sądu i nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Zgodnie z art. 162 § 1 i 179 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Sąd przyznaje opiekunowi/kuratorowi na jego żądanie stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego/kuratora składają:

 • list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora (do pobrania ze strony internetowej MOPS).

Dokumenty można składać:

 • osobiście w siedzibie MOPS lub
 • za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański.

Dyrektor MOPS w Starogardzie Gd. pisemnie zawiadomi o umieszczeniu na liście kandydatów na opiekuna prawnego lub kuratora.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod nr 58 5624458 wew. 28, których udzieli z-ca dyrektora ds. pomocy środowiskowej instytucjonalnej.

Załączniki w formacie .PDF:  Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego/kuratora (358,81 KB)

11 maja 2018 roku w Hufcu Pracy OHP w Starogardzie Gdańskim, który mieści się w Os. 60-lecia ONP nr 14 w godzinach 10.00 — 13.00 odbędzie się „ Dzień Otwarty Hufca”. „Dzień otwarty” to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością oraz osiągnięciami OHP oraz poznania oferty Ochotniczych Hufców Pracy proponowanej przez Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim.

Podczas spotkanie uzyskać będzie można niezbędne informacje o możliwości kształcenia :

 • w szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy ( kl. VII, VIII )
 • w gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy ( kl. III )
 • kontynuacji nauki w formie kursowej.

Dla wszystkich zainteresowanych osób uruchomiany zostanie w tym dniu specjalny dyżur 14.00 będzie można uzyskać informację od telefoniczny. W godzinach od 9.00 dyżurujących wychowawców pod nr telefonów 58 775 30 65.

 

Na plakacie tekst oraz logo OHP.

Od 1 stycznia 2018 r. obok karty tradycyjnej (plastikowej) została wprowadzona karta elektroniczna w formie aplikacji na smartfony. Z karty elektronicznej można korzystać od razu po jej przyznaniu przez wójta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Nadal można posługiwać się Kartą tradycyjną. Aplikacja umożliwia również łatwe i szybkie znalezienie zniżek oraz informacji o nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny, ofert Partnerów, a także innych informacji związanych z Kartą Dużej Rodziny. Osoby ubiegające się o przyznanie karty elektronicznej muszą podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać. Po otrzymaniu Karty osoby takie będą zobowiązane do informowania wójta o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

Tak jak dotychczas Karta będzie przyznawana bezpłatnie, a opłacie w wysokości 9,21 zł (od marca 2018r. - 9,40 zł) podlegać będzie wydanie jej duplikatu. Bezpłatnie będzie również wydawana karta tradycyjna i elektroniczna, jeśli o wydanie obu wnioskodawca będzie od razu wnioskował. Jeśli natomiast zostanie mu wydana karta w jednej postaci, a później będzie wnioskował o kartę w drugiej postaci, to zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty 9,21 zł.