LOGO Dobry Start 300 dla ucznia.

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Co ważne, świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody. Szacuje się, że każdego roku ze świadczenia „Dobry start” skorzysta w naszym mieście około 7 tys. dzieci.

Kto może skorzystać ze świadczenia?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek.
Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie „Dobry start” będą przyjmowane i rozpatrywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Wnioski o świadczenie będzie można złożyć w siedzibie tut. Ośrodka przy Al. Jana Pawła II 6.
Co ważne, w tych samym okresie przyjmowane będą wnioski o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pozwoli to na złożenie wniosku o różne świadczenia podczas jednej wizyty w Ośrodku.
Zachęcamy jednak do skorzystania z możliwości złożenia wniosku przez internet. Podobnie jak w przypadku świadczenia 500+, wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry start” będzie można składać m. in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Forma elektroniczna jest optymalna dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności odwiedzin w punkcie obsługi.
Uwaga: rozporządzenie nie przewiduje składania wniosków o powyższe świadczenie za pośrednictwem ePuap jak i platformy PUE ZUS.

Dobry Start
Jak otrzymać wsparcie ?
Należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata lub opiekun dziecka.


Kiedy złożyć wniosek ?

Należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata lub opiekun dziecka.
Wnioski online można składać już Od 1 lipca przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia można złożyć tradycyjny, papierowy wniosek. Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę we wrześniu.


Gdzie złożyć wniosek ?

Program „Dobry Start” inwestycja w edukację polskich dzieci.
TO 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają je bez względu na dochód. To pomoc dla 4,6 miliona uczniów. Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

Plakat Dobry Start - tekst jak w artykule

Kiedy złożyć wniosek?
Najszybciej, bo już od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć wnioski elektroniczne, m. in. za pośrednictwem:

Natomiast wnioski tradycyjne będą przyjmowane dopiero od 1 sierpnia 2018 r.
Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2018 r.
Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Termin wypłaty świadczenia
Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).
Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu br. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września.

Gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat nowego świadczenia?
Przewidujemy, że pytań o świadczenie „Dobry start” będzie zdecydowanie mniej, niż miało to miejsce np. przy 500+. Nowe świadczenie będzie przyznawane bez względu na kryterium dochodowe. Dzięki temu wnioski będą zdecydowanie prostsze, więc nie powinno być większych problemów z ich wypełnieniem. Oczywiście, w przypadku ewentualnych pytań mieszkańcy będą mogli liczyć na naszą pomoc.
Wszelkie informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia, jak również formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  http://www.mops.starogard.pl oraz w siedzibie Ośrodka przy Al. Jana Pawła II 6.

Więcej informacji dotyczących świadczenia "Dobry start" można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

LOGO MOPS Starogard GdańskiLOGO Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim organizuje debatę ewaluacyjną pn. CYBERZAGROŻENIA.
Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6 (wejście A).
Ideą debaty jest zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec spraw bezpieczeństwa w internecie oraz włączenie środowiska lokalnego do wypracowania propozycji zwiększających poprawę bezpieczeństwa w sieci.

Podczas spotkania omówione również zostaną kwestie związane z funkcjonowaniem KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA jako narzędzia umożliwiającego lokalnej społeczności szybkie i anonimowe informowanie Policji o miejscach zagrożonych oraz istota aplikacji internetowej MOJA KOMENDA pozwalającej mieszkańcom na szybkie nawiązanie kontaktu z dzielnicowym rejonu w którym zamieszkują.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką debaty.

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
Na podstawie art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.) w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych.
Nabór ma charakter ciągły.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora;
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. nieposzlakowana opinia.

Zadania opiekuna prawnego obejmują w szczególności:

 • zarządzanie majątkiem podopiecznego;
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym (składanie w imieniu podopiecznego oświadczeń woli, zwieranie umów, wypowiadanie umów itp.);
 • reprezentowanie podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami;
 • sporządzanie sprawozdań dla Sądu, nie rzadziej niż raz w roku.

Powinnością kuratora jest opieka nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny kurator ma dbać w szczególności o to, aby Jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest powołany do wyrażania zgody na zaciągnięcie przez nią zobowiązań lub rozporządzenie swoim prawem.
Opiekun prawny i kurator nie są zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.
Ustanowienie opiekunem prawnym lub kuratorem następuje w drodze postanowienia Sądu i nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Zgodnie z art. 162 § 1 i 179 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Sąd przyznaje opiekunowi/kuratorowi na jego żądanie stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego/kuratora składają:

 • list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora (do pobrania ze strony internetowej MOPS).

Dokumenty można składać:

 • osobiście w siedzibie MOPS lub
 • za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański.

Dyrektor MOPS w Starogardzie Gd. pisemnie zawiadomi o umieszczeniu na liście kandydatów na opiekuna prawnego lub kuratora.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod nr 58 5624458 wew. 28, których udzieli z-ca dyrektora ds. pomocy środowiskowej instytucjonalnej.

Załączniki w formacie .PDF:  Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego/kuratora (358,81 KB)

11 maja 2018 roku w Hufcu Pracy OHP w Starogardzie Gdańskim, który mieści się w Os. 60-lecia ONP nr 14 w godzinach 10.00 — 13.00 odbędzie się „ Dzień Otwarty Hufca”. „Dzień otwarty” to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością oraz osiągnięciami OHP oraz poznania oferty Ochotniczych Hufców Pracy proponowanej przez Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim.

Podczas spotkanie uzyskać będzie można niezbędne informacje o możliwości kształcenia :

 • w szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy ( kl. VII, VIII )
 • w gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy ( kl. III )
 • kontynuacji nauki w formie kursowej.

Dla wszystkich zainteresowanych osób uruchomiany zostanie w tym dniu specjalny dyżur 14.00 będzie można uzyskać informację od telefoniczny. W godzinach od 9.00 dyżurujących wychowawców pod nr telefonów 58 775 30 65.

 

Na plakacie tekst oraz logo OHP.

Od 1 stycznia 2018 r. obok karty tradycyjnej (plastikowej) została wprowadzona karta elektroniczna w formie aplikacji na smartfony. Z karty elektronicznej można korzystać od razu po jej przyznaniu przez wójta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Nadal można posługiwać się Kartą tradycyjną. Aplikacja umożliwia również łatwe i szybkie znalezienie zniżek oraz informacji o nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny, ofert Partnerów, a także innych informacji związanych z Kartą Dużej Rodziny. Osoby ubiegające się o przyznanie karty elektronicznej muszą podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać. Po otrzymaniu Karty osoby takie będą zobowiązane do informowania wójta o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

Tak jak dotychczas Karta będzie przyznawana bezpłatnie, a opłacie w wysokości 9,21 zł (od marca 2018r. - 9,40 zł) podlegać będzie wydanie jej duplikatu. Bezpłatnie będzie również wydawana karta tradycyjna i elektroniczna, jeśli o wydanie obu wnioskodawca będzie od razu wnioskował. Jeśli natomiast zostanie mu wydana karta w jednej postaci, a później będzie wnioskował o kartę w drugiej postaci, to zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty 9,21 zł.