Lokalny Punkt Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Starogardzie Gdańskim.

Punkt oferuję bezpłatną pomoc prawną i mediacyjną, psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz materialną. W ramach tej ostatniej osoby pokrzywdzone przestępstwem m.in. mogą otrzymać

 • bony na zakup środków czystości i higieny oraz na odzież, bieliznę i obuwie,
 • bony na zakup żywności czy lekarstw lub świadczeń zdrowotnych,
 • bony na zakup podstawowego domowego wyposażenia.

Punkt może również sfinansować zakwaterowanie lub opłaty za czynsz czy media.

Z powyższego wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy powiatu starogardzkiego pokrzywdzeni w wyniku

 • przemocy domowej,
 • kradzieży,
 • pobicia,
 • zgwałcenia,
 • oszustwa,
 • uszkodzenia mienia,
 • wypadku komunikacyjnego,
 • groźby karalnej lub innego przestępstwa oraz osoby, które nie otrzymują należnych alimentów.

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem zapewniamy nieodpłatne m.in.:

 • pomoc prawną i mediacje
 • pomoc psychologiczną
 • wparcie osób pierwszego kontaktu
 • pomoc materialną
 • dopłaty do kosztów czynszu i wynajmu mieszkania
 • dopłaty do zakupów lekarstw oraz świadczeń zdrowotnych
 • dopłaty do zakupu odzieży, obuwia, żywności
 • dopłaty do zakupu podstawowego wyposażenia domowego
Aby uzyskać pomoc należy przyjść do Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

(ul. Chojnicka 12/3B, Starogard Gdański) w

 • poniedziałek 14:30-16:30
 • wtorek, środa i czwartek 12:30-16:30
 • sobota 9:00-15:00

lub zadzwonić pod całodobową infolinie : 537 506 066.

- Jesteśmy nastawieni, żeby pomóc wszystkich osobom pokrzywdzonym niezależnie od płci czy wieku, chcemy też, żeby ludzie nie bali się prosić o pomoc i zaufali naszym intencją. – informuje Bartosz Burczyk Koordynator działań Punktu

Jednocześnie prosimy wszystkie osoby, które chcą skorzystać z naszej pomocy o dostarczenie na pierwszą wizytę dokumentów dotyczących danej sprawy. Jeśli poszkodowany żadnych dokumentów nie posiada, osoby pierwszego kontaktu przeprowadzają pogłębiony wywiad, a prawnicy poinformują o przysługującym uprawnieniach oraz pomogą przygotować odpowiednie pisma.

Dodajmy, że pomoc materialną udzielamy indywidualnie w zależności od wyników diagnozy, którą dokonujemy.

Działalność Punktu jest współfinansowana z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a Wykonawcą jest Stowarzyszenie Integracja na Plus.

 

 

Plakat a na nim zakłopotana kobieta oraz godziny otwarcia i dane teleadresoe do Punktu (jak w tekście artykułu)

Na białym tle tablicy napisane są godziny otwarcia (jak wyżej w tekście)

Logo System Obsługi Wsparcia
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przystąpił do projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”, mającego na celu usprawnienie procesu aplikowania o środki PFRON za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego SOW. 


- Dysponujemy tabletem wzbogaconym o stosowne oprogramowanie i specjalistyczny informator, dzięki którym pracownicy Ośrodka będą w stanie informować o możliwości składania wniosków, a także udzielać pomocy w wypełnieniu dokumentów drogą elektroniczną - informuje Pani Bożena Bielińska specjalista w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do tej pory wnioski o dofinansowanie PFRON można było złożyć tylko papierowo. System SOW umożliwia osobom z niepełnosprawnością aplikowanie o środki PFRON będące w gestii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim za pomocą internetu. Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej można uzyskać informację na temat wsparcia dostępnego z PFRON, a następnie wypełnić, podpisać i złożyć wniosek, dokonać ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, podpisać umowę oraz rozliczyć dofinansowanie.

Aby zainteresowana osoba mogła złożyć wniosek o dofinansowanie drogą elektroniczną, wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Informacje na ten temat znaleźć można na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  https://tiny.pl/tg9bc.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, będące dysponentem środków PFRON dla mieszkańców Powiatu Starogardzkiego umieszcza na swojej stronie internetowej aktualne informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania http://www.pcprstarogard.pl/

Według informacji uzyskanej z PCPR, od 1 marca 2019 r. możliwe jest złożenie elektronicznego wniosku na wsparcie w ramach programu „Aktywny Samorząd”, który obejmuje  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowaną do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski składać można:

 • na semestr letni - od 1 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r.;
 • na semestr zimowy - od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.
Logo PCPR
PCPR informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2019 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego.

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2019, to:

MODUŁ I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1
– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania  z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1
– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.


Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2
– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o  niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pcprstarogard.pl

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2019:
• Moduł I
- od 01 marca 2019 do 30 sierpnia 2019 r.
• Moduł II

 • na semestr letni – od 1 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r.
 • o na semestr zimowy – od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

W Module II wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system SOW – system obsługi wsparcia, który dostępny jest na stronie www.pfron.org.pl, a także link do strony na www.pcprstarogard.pl w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym – „Aktywny Samorząd”.

Darmowe szkolenia komputerowe dla Seniorów 65+.

W ramach projektu oferujemy :

 1. Bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych
 2. Praktyczne umiejętności obsługi: komputera, telefonu, Internetu
 3. Grupowe działania animacyjne
 4. Certyfikat udziału w szkoleniu
 5. Tablet na własność

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które:

 • ukończyły 65 rok życia
 • mieszkają na terenie gminy, która wcześniej zgłosiła swój udział w projekcie

Lista zgłoszonych gmin z województwa pomorskiego jest dostępna pod adresem:
www.cyfrowa-mewa.com

Informacje i zgłoszenia
Telefon: 575-111-542 / 574-741-888 / 575-888-329
Biuro: ul. 1 Maja 11/2, 77-100 BNytów
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: cyfrowa-mewa.com

 

 

 

Plakat MEWA: Informacje jak w treści artykułu.

Logo Karty Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR.

Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny:
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Zapraszamy na zajęcia wspierające rodziców i opiekunów w wypełnianiu ich roli pt. "Drogowskaz Bycia Odpowiedzialnym Rodzicom/Opiekunem Małego Dziecka". Najbliższe spotkania dla osób planujących i spodziewających się dziecka oraz dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku do 10 roku życia.

29 stycznia 2019 roku, godz. 16:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Spotkanie poświęcone prawom i obowiązkom rodziców/opiekunów, prawom i obowiązkom dzieci oraz możliwości uzyskania wsparcia w przypadku wystąpienia problemów.

5 lutego 2019 roku, godz. 16:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Prezentacja oferty zajęć pozalekcyjnych i zajęć podczas ferii zimowych w Starogardzie Gdańskim.

12 lutego 2019 roku, godz. 10:00 – 13:00 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla całych rodzin.

11 marca 2019 roku, godz. 16:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Warsztaty „Drogowskaz bycia odpowiedzialnym rodzicem/opiekunem” – wspólne wypracowanie kierunków działania.

15 kwietnia 2019 roku, godz. 16:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Odpowiedzialne rodzicielstwo – warsztaty i dyskusja.

13 maja 2019 roku, godz. 16:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami: Ustawa o pomocy społecznej, ustawa za życiem, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

25 czerwca 2019 roku, godz. 10:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podsumowanie projektu – spotkanie dla rodzin, które uczestniczyły w projekcie.

CZEKAMY NA CIEBIE !

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański

Tel. 48 58 562 44 58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plakat z tekstem jak w artykule

Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub  za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl).
Mówi się, że wolontariuszem może być każdy, nie każdy wolontariuszem zostaje.

Wolontariuszkom Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego MOPS w Starogardzie Gdańskim składamy serdeczne podziękowania za gotowość do niesienia pomocy, poświęcony czas osobom samotnym i osamotnionym czyli za aktywne potrzebne uczestnictwo w działaniach wolontariackich. Życzymy satysfakcji z aktywności na rzecz społeczności lokalnej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Zespół Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego

Paulina Czyżewska

Aleksandra Formela

Ilona Walendziak  

Starogard Gdański, dnia 17 grudnia 2018 roku.

Plakat z podziękowaniami dla Wolontariuszy

 

 

Gala Wolontariatu organizowana w przez Stowarzyszenie "Można Inaczej" w Starogardzie Gdańskim od wielu lat skupia ludzi zaangażowanych wolontarystycznie. Wydarzenie jest ukłonem w stronę działań pomocowych jakie podejmują i ich samych. Podczas uroczystości przyznawane są tytuły:
 • Wolontariusza Roku Powiatu Starogardzkiego
 • Wolontariusza Roku Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Rok 2018 i Gala dla Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego MOPS w Starogardzie Gdańskim to znaczący czas. Jesienią obchodziliśmy swoje pierwsze urodziny, na początku grudnia Fundacji Hospicyjna w Gdańsku nominowała nas w kategorii Wolontariusz Roku 2018 Gminy Miejskiej Starogard Gdański, 17 grudnia otrzymaliśmy Wyróżnienie Specjalne Wolontariusza Roku 2018. Nominacja i wyróżnienie są dla nas symbolem doskonalenia osobistego  i społecznego naszych wolontariuszy, wolontariackiej grupy roboczej oraz ważnym zobowiązaniem wobec podopiecznych LWO.

Gratulujemy Wszystkim Wolontariuszom Roku i Wolontariuszom Wyróżnionym. Dziękujemy Fundacji Hospicyjnej, Kapitule Gali Wolontariatu oraz Naszym Wolontariuszom.Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektora MOPS w Starogardzie Gdańskim Pani Urszuli Ossowskiej za to, że zarządza tak, by "chciało nam się chcieć".
Pani Dyrektor DZIĘKUJEMY :)


Grupa robocza LWO
Paulina Czyżewska
Aleksandra Fromela
Ilona Walendziak

Niżej Galeria zdjęć z Gali

Przód okładki za wyróżnienie dla LWO a na nim godło Starogardu Gdańskiego i napis Starogard GdańskiDyplom - Wyróżnienei specjalne dla Lokalnego Wolontariatu OpiekuńczegoFotografia wyróżnionych wolontariuszek z LWO

Wolontariuszki przyjmujące gratulację oraz kwiaty podczas gali

Zdjęcie grupowe uczestników gali

Zbliżone zdjęcie wyróżnionych wolontariuszek

Zdjęcie grupowe wolontariuszy

Zdjęcie grupowe wolontariuszy

Zdjęcie grupowe wolontariuszy 3

Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak wraz z uczestnikami gali

Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak wraz z uczestnikami gali zdjęcie 2

Uwaga !!!
W związku z koniecznością zakończenia roku budżetowego informujemy:
 • jeśli wnioskodawca złoży kompletny wniosek o pomoc społeczną do 7 grudnia 2018 roku przyznanie pomocy i wypłata świadczenia nastąpi w bieżącym roku.
 • natomiast wnioski złożone po 7 grudnia 2018 roku, będą realizowane w styczniu 2019 roku.

Komunikat - tekst jak w artykule