W piątek 07.04.2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny dla interesantów do godziny 12:00.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański na stanowisko Głównego Księgowego.

Niżej umieszczono link do Biuletynu Informacji Publicznej:

Przejdź na stronę BIP, aby sprawdzić ofertę.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w marcu 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 29.03.2023 r.

Rodziny wspierające – ogłoszenie o naborze

 

INFORMACJA DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Informujemy, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukujemy rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci rodziny wspieranej.

Poszukujemy rodzin, które bezpłatnie i bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Pomoc może dotyczyć:

 • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
 • organizacji czasu rodziny i czasu wolnego dzieciom,
 • racjonalnego dysponowania budżetem domowym,
 • opieki i wychowywania dzieci,
 • rozmów i refleksji nad dotychczasową postawą wychowawczą,
 • pomocy w nauce,
 • nauki dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
 • motywowania do podjęcia leczenia i systematycznych kontaktów z lekarzem,
 • dbania o stan zdrowia i prawidłowe nawyki żywieniowe,
 • nauki gotowania,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • dbania o mieszkanie/dom/działkę ogrodową,
 • rozpoznawania potrzeb poszczegłónych członków rodziny i ich racjonalnego zabezpieczania,
 • uświadamiania jak ważną rolę w życiu dziecka odgrywa rodzic/rodzina oraz więzi rodzinne,
 • wdrażania pozytywnych zmian w rodzinach,
 • motywowania do działania/aktywności np. sportowej, zawodowej, wolontariatu itp.
 • kształtowania właściwych zachowań, wzorców i ról społecznych.

Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

 • rodziny/osoby z bezpośredniego otoczenia dziecka np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi,
 • osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • zgłosić swoją kandydaturę w MOPS Starogardzie Gdańskim (złożyć wniosek),
 • umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej,
 • uzyskać pozytywną opinię Dyrektora OPS - na podstawie wywiadu środowiskowego,
 • podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy/wsparcia.

Kto nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej:

 • problemy opiekuńczo - wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • ograniczenie lub odebranie członkowi rodziny władzy rodzicielskiej,
 • niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego,
 • brak stałego źródła utrzymania,
 • występowanie problemu uzależnień,
 • występowanie zaburzeń lub chorób psychicznych,
 • karalność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem asysty rodzinnej – Joanną Treder, tel. 570-387-148 lub 58-56-244-58 wew. 41 i 42. Kontakt prosimy nawiązywać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania i udzielimy szczegółowych informacji.

Niżej wzór wniosku w formacie PDF:

Wniosek rodzin wspierających (184.07 KB)

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w lutym 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 24.02.2023 r.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. (Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku).

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r . wynosił 0 %. 

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku;
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB

WNIOSKI

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

tradycyjnie (papierowo) w

 • Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6.
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6  (wejścia A i B)

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.

Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

przy użyciu aplikacji mObywatel

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1 

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy obejmującą okres dotyczący wniosku;
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio: o oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub po 29 lutego 2024 roku w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w 2023 roku.

Przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – urząd prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku.

Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

 

Niżej dokumenty do pobrania w formacie .PDF:

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. (501.56 KB)

 

 

ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie


Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. mLegitymacja będzie dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

 

Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej.
Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

 

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja.
Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

 

Dotychczasowa legitymacja nadal jest ważna

Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie.
mLegitymacja daje emerytom i rencistom możliwość korzystania z dokumentu w wersji elektronicznej, jednak korzystanie z niej nie jest obowiązkowe.

 

Więcej szczegółów w dołączonym pliku PDF (do pobrania) - mLegitymacja emeryty i rencisty w Twoim telefonie (572 KB)

oraz

na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
na stronie internetowej dotyczącej aplikacji mObywatel (gov.pl)

Niżej infografika:

Niżej plakat promocyjny (ZUS):

mLegitymacja Plakat

 

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w styczniu 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.01.2023 r.

Aktualną ofertę pracy można zobaczyć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przygotował paczki dla osób ubogich, starszych i samotnych.

Po raz 21. pracownicy Ośrodka organizują spotkanie „Hej Kolęda, Kolęda” dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Dla wielu z nich to jedyne świąteczne spotkanie.

– W tym roku spotkanie „Hej Kolęda, kolęda” było okazją do wręczenia 203 paczek z żywnością i słodyczami mieszkańcom Starogardu Gdańskiego - mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Drężek. - W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Janusz Stankowiak wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta ds. Społecznych Maciejem Kalinowskim. Wzorem ubiegłych lat otrzymaliśmy wsparcie Ośrodka Sportu i Rekreacji, który udostępnił nam obiekt oraz Straży Miejskiej.

Niżej galeria zdjęć:

Hej koleda koleda 2022 1

Hej koleda koleda 2022 2

Hej koleda koleda 2022 3

Hej koleda koleda 2022 4

Hej koleda koleda 2022 5

Hej koleda koleda 2022 6

Hej koleda koleda 2022 7

Hej koleda koleda 2022 8

Hej koleda koleda 2022 9