Dzienny Dom "Senior+” w Starogardzie Gdańskim ul. gen. Józefa Hallera 19a (b. KS Agro-Kociewie) zaprasza mieszkańców Starogardu Gdańskiego, w wieku od 60 lat, nieaktywnych zawodowo, na zajęcia w godz. 8.00 — 16.00 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).


NABÓR TRWA! MAMY TYLKO 30 MIEJSC! ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY 5 listopada 2018 r.

Dzienny Dom "Senior+":

 1. wzbogaca ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu;
 2. sprzyja integracji społecznej środowiska seniorów (w tym rozwojowi działań samopomocowych);
 3. zapewnia dostosowaną do indywidualnych potrzeb pomoc wykwalifikowanych pracowników;
 4. wspiera rozwijanie własnych pasji;
 5. pozwala na wspólną realizację programu obejmującego szeroko
 6. pojętą aktywizację m. in. poprzez warsztaty zajęciowe, gimnastyki ogólnorozwojowe, zajęcia kulinarne, edukację z zakresu nowinek technologicznych, treningi pamięci oraz inne aktywności
  (w zależności od potrzeb, a także chęci uczestników).

Więcej informacji oraz wzór zgłoszenia na stronie www.mops.starogard.pl oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6. Zgłoszenia przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (wejście A) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 — 15.00.

STAROGARDZKI SENIORZE
BĄDŹ AKTYWNY!
Pobyt w Dziennym Domu "Senior+” związany jest z comiesięczną opłatą, której wysokość uzależniona jest od dochodu zainteresowanego Seniora (w 2018 r. może wynieść: od O zł do 96,80 zł miesięcznie) / zgodnie z Uchwałą Nr LIV/574/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2018 r./
tel: 58-5624458
tel: 58-5612938

Plakat informacyjny naboru do Senior+. Na plakacie większość tekstu oraz logo MOPS, Miasta i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W tle umieszczono front budynku gdzie znajduje się Senior+.Druga część plakatu Senior+. Na plakacie tekst.

KOMUNIKAT MOPS STAROGARD GDAŃSKI

Terminy wypłat świadczeń w kasie spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim ul. Wybickiego 13. Grudzień 2018:

19 i 21.12.2018 - Świadczenia wychowawcze

20.12.2018 - Świadczenia rodzinne, Świadczenia rodzicielskie, Opiekuńcze oraz Fundusz Alimentacyjny.

 

Infogafika - sam tekst .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza mieszkańców Starogardu Gdańskiego do udziału w projekcie socjalnym pod tytułem "Drogowskaz bycia odpowiedzialnym rodzicem/opiekunem małego dziecka”.

Projekt skierowany jest do osób spodziewających się dziecka oraz rodziców i opiekunów dzieci w wieku do 10 roku życia.

W ramach projektu przekazane zostaną informacje jak mądrze podejmować decyzje dotyczące dzieci, jak utrzymywać prawidłowe relacje z dziećmi, jak spełniać oczekiwania i wprowadzać dziecko w otaczający go świat. Lekarz pediatra oraz położna przedstawią informacje  na temat profilaktyki zdrowia w czasie ciąży, w okresie połogu oraz w okresie poszczególnych faz rozwoju dziecka.

Uczestnicy projektu otrzymają wiedzę jak radzić sobie z problemami wychowawczymi oraz gdzie szukać wsparcia, gdy zajdzie taka potrzeba. Przedstawione zostaną również informacje o prawach i obowiązkach rodzica/ opiekuna i dziecka, a także na temat możliwości uzyskania pomocy w związku z występującą dysfunkcją w rodzinie.

Realizacja projektu wpisuje się w zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2025, która w celu strategicznym 1. WSPIERANIE RODZINY wskazuje cel operacyjny 1.1. Efektywny i sprawny system wspierania rodziny i dziecka, a w nim wspieranie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania, pomoc rodzinom będącym w kryzysie poprzez edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz wspierania rodziny, podnoszenia poziomu ich funkcjonowania i pomocy rodzinom będącym w kryzysie.

Spotkania w ramach projektu odbywać będą się w okresie od 3 października br. do czerwca 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Harmonogram spotkań na rok 2018:
3.10.2018, godz. 17.00    – spotkanie dotyczące świadomego rodzicielstwa;
8.10.2018, godz. 16.00    – spotkanie z lekarzem pediatrą i położną;
22.10.2018, godz. 16.00    – spotkanie ze specjalistą prowadzącym szkołę dla rodziców;
5.11.2018, godz. 16.00    – prelekcja na temat wpływu funkcjonowania rodziców/opiekunów na kształtowanie się postaw życiowych dzieci;
19.11.2018, godz. 16.00    – spotkanie na temat wspierania rozwoju dziecka.


Dodatkowych informacji udzielają realizatorzy projektu:
- Monika Kościelnik–Stypa;
- Maria Gołąbek;
- Janina Matyszczak;
- Joanna Treder;
- Daria Nadolska.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
tel. 58 56 244 58.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW od roku szkolnego 2018/2019 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.


Uczeń rozpoczynający lub kontynuujący naukę może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:

 • mieszka w Starogardzie Gdańskim;
 • znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej;
 • dochód w rodzinie nie jest większy niż 514 zł (stan na 1 sierpnia 2018 r., od 1 października 2018 r. – 528 zł) netto na osobę.

Kto może złożyć wniosek:

 • rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletni uczeń (do ukończenia 24 roku życia);
 • słuchacz kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych (do ukończenia 24 roku życia);
 • dyrektor szkoły.

Wymagane dokumenty:
wniosek o stypendium  można pobrać:

 • na stronie Ośrodka w zakładce "pomoc materialna dla uczniów”;
 • w punkcie obsługi w Ośrodku - wejście A, al. Jana Pawła II 6.

Wniosek musi być wypełniony, kompletny  - z wymaganymi załącznikami, podpisany.

Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku

Przykład I
Pani E. złożyła wniosek w miesiącu sierpniu. W rodzinie Pani A. nie nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, dlatego musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc lipiec.

Przykład II
Pan Z.  złożył wniosek w miesiącu wrześniu, jego żona pracowała do 31 sierpnia. Pan Z. musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc wrzesień oraz świadectwo pracy żony.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  - na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  - opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych.

Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim al. Jana Pawła II 6
sierpień - wrzesień 2018 r.    poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 18.00
październik 2018 r.        poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.30

Forma złożenia wniosku:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w Ośrodku;
 • przez internet korzystając z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl).

Opłaty
Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia
Wniosek można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  15 września, a słuchacze kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych   w terminie do  15 października.

W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie wskazanych wyżej terminów.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

 1. od września do grudnia 2018 r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 25 listopada 2018 r., a wypłata do 15 grudnia 2018 r.
 2. od stycznia do czerwca 2019 r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2019 r., a wypłata do 30 czerwca 2019 r.


Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 99,20 zł ) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (tj. 248 zł.).

Do rozliczenia będą uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2018 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny - uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

Stypendium zostanie wypłacone na wskazane we wniosku konto bankowe lub we kasie Ośrodka po dostarczeniu imiennych dokumentów (faktur, rachunków, innych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnych z określonymi we wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej.

W szczególnych przypadkach gdy niemożliwa jest wypłata stypendium w formie refundacyjnej, można złożyć prośbę o wypłacenie stypendium w formie pieniężnej. Forma ta polega na przekazaniu środków pieniężnych i rozliczeniu ich dopiero po dokonaniu zakupów.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • uchwała Nr XLV/453/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 września 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 3659);
 • uchwała Nr LIV/580/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 3112) .


KATALOG WYDATKÓW
w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański


Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

 1. Książek, w tym m. in.: podręczniki i ćwiczenia szkolne odpowiednio do klasy do której uczęszcza uczeń w danym roku szkolnym, lektury szkolne, książki o charakterze edukacyjnym, prasa edukacyjna.
 2. Pomocy dydaktycznych (m. in. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice np. matematyczne, mapy, globusy, mikroskopy itp.).
 3. Artykułów szkolnych – papierniczych (np. zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, plastelina, modelina, piórnik) – w dowolnej ilości.
 4. Tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie zamienne (1 sztuka na cały rok szkolny).
 5. Stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego – maksymalnie 2 szt. na rok szkolny (po 1 szt. na semestr), tj.:
  - kostium gimnastyczny lub koszulka sportowa i spodenki sportowe,
  - dres lub spodnie sportowych i bluza sportowa,
  - obuwie sportowe typu adidasy, tenisówki, trampki,
  - halówki lub obuwie zmienne (np. kapcie do chodzenia po szkole)
  Strój sportowy może być zakupiony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego.
 6. Stroju galowego na akademie szkolne (biała bluzka wizytowa i spódnica wizytowa, koszula wizytowa i spodnie wizytowe) - 1 szt. na rok szkolny.
 7. Munduru/mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę (wymagane zaświadczenie ze szkoły),
 8. Stroju wymaganego na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem szkoły lub pracodawcy).
 9. Komputera stacjonarnego (zakupionego w komplecie lub w częściach), laptopa, notebooka, tabletu, oprogramowania systemowego, monitora, drukarki, skanera - 1 szt. na rodzinę na rok szkolny.
 10. Klawiatury, myszy, mikrofonu, słuchawek, głośników, nośników danych.
 11. Tuszy/tonerów do drukarek, papier do drukarek.
 12. Programów multimedialnych i edukacyjnych.
 13. Biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko - 1 szt. na rodzinę na rok szkolny,
 14. Okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze (faktura wystawiona na rodzica z adnotacją jakiego dziecka dotyczy).
 15. Instrumenty muzyczne w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne (poparte odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez instytucję organizującą naukę gry na instrumencie).
 16. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego w okresie wrzesień – czerwiec (danego roku szkolnego pod warunkiem, że nie jest odliczony w zestawieniu rocznym PIT).

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, obejmuje pokrycie kosztów:

 • opłaty za czesne;
 • koszt dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej – imienne bilety miesięczne;
 • opłata za zakwaterowanie w bursie lub internacie - za okres, w którym realizowana jest nauka.

INFORMACJA DODATKOWA:

 1. Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.:
  1)   odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki /również sportowe/, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, sandały),
  2)   stroje odświętne (np. strój pierwszo komunijny, na studniówkę),
  3)   meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy, łóżka),
  4)   wkładki ortopedyczne,
  5)   sprzęt rehabilitacyjny,
  6)   obozy i zimowiska rekreacyjne, obozy letnie, kolonie,
  7)   śpiwory, namioty,
  8)   kamery internetowe,
  9)   faktury za Internet z usługą TV (bez możliwości ustalenia opłaty tylko za internet),
  10) opłaty za ubezpieczenie, składkę na radę rodziców lub komitet rodzicielski,
  11) wyżywienie w szkołach, bursach.
 2. Faktury/dokumenty księgowe potwierdzające wydatek muszą być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia.
 3. Przy wystawianiu faktury/dokumentu księgowego należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w ww. katalogu zakupów, np. miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury), a także poprawność danych i daty zakupu.
 4. W sytuacji, kiedy wartość faktur/dokumentów księgowych będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktur/dokumentów księgowych.
 5. Faktury/dokumenty księgowe potwierdzające zakup:
  - podręczników lub materiałów szkolnych wymienionych w katalogu uznawane będą od miesiąca lipca danego roku szkolnego,
  - opłaty za abonament internetowy oraz pozostałe wydatki nie wymienione w tym punkcie, uznawane będą za okres od miesiąca września do czerwca danego roku szkolnego.
 6. Dopuszcza się możliwość rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, pod warunkiem, że stanowią one wydatek edukacyjny potwierdzony stosownym zaświadczenie


Starogard Gdański, sierpień 2018 r.

II Zaproszenie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie systemowej terapii rodzin w ramach projektu "STOP krzywdzeniu - RAZEM można więcej".

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na  przeprowadzenie terapii systemowej dla 2 rodzin z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański  będących uczestnikami  projektu pt. "STOP krzywdzeniu - RAZEM można więcej" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, współfinansowanego  z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie 8 spotkań z każdą rodziną.

Usługi systemowej terapii rodzin będą realizowane w okresie od sierpnia do listopada 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6 – harmonogram zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą.

Wymagania konieczne w stosunku do oferenta:

 1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne (wymagane CV),
 2. certyfikat  terapeuty systemowego (potwierdzone odpowiednim dokumentem - kserokopia),
 3. udokumentowane doświadczenie w pracy z rodzinami – referencje, rekomendacje.

Oferty można składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, I piętro, pokój nr 5, lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański.

do dnia 24.08.2018 do godz. 12.00

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje iż złożonych ofert, które nie zostaną wybrane, nie odsyła do oferenta.

Nowy okres oświadczeniowy 2018/2019 w MOPS Starogard Gdański dla świadczenia dobry start 300+, świadczenia wychowawczego 500+,
zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:
od 1 lipca 2018 r. –
tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2018 r.  –
nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA KAŻDE ŚWIADCZENIE
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ,
ponieważ:
można je wysłać z dowolnego miejsca,
bez przychodzenia do Ośrodka,
bez oczekiwania w kolejce,
wniosek będzie sprawniej rozpatrywany,
wypłata nastąpi szybciej niż ustawowe terminy.

Cztery ikony Rodzina 500+, Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dobry Start 300+

Dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego wnioski przyjmuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6
sierpień – wrzesień 2018 r.    poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 18:00
od października 2018 r.     poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:00


ŚWIADCZENIE DOBRY START
Terminy wypłat 300+:

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2018 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2018 r. - do 30 września 2018 r.;
 • wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2018 r. - w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po 30 listopada 2018 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start wysyłane są przez tut. Ośrodek z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Wnioski o 500+ złożone:

 • w sierpniu 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 października 2018 r.;
 • we wrześniu 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada 2018 r.;
 • w październiku 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2018 r.;
 • w listopadzie 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 stycznia 2019 r.;
 • w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2019 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ należy złożyć do 31 października 2018 r.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2017/2018, świadczenie 500+ jest przyznane do 30 września 2018 r.


ZASIŁEK RODZINNY
Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • w sierpniu 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada 2018 r.;
 • we wrześniu i w październiku 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2018 r.;
 • w listopadzie i w grudniu 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2019 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do  30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2017/2018, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2018 r.


ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE
Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • w sierpniu 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 października 2018 r.;
 • we wrześniu 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada 2018 r.;
 • w październiku 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2018 r.;
 • w listopadzie 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 stycznia 2019 r.;
 • w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2019 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2018 r.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2017/2018, świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2018 r.


Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletne – z wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;
 • aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start;
 • numer telefonu, który jest niezbędny do przesłania SMS z informacją o odbiorze decyzji na pozostałe świadczenia.

O zmianach oraz istotnych informacjach, które ułatwią nasze wzajemne kontakty będziemy na bieżąco informować na stronie www.mops.starogard.pl

Informujemy, że Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego udziela informacji telefonicznej dotyczącej realizacji rządowego programu „ Dobry start”.


Infolinie czynne są w godzinach od 9:00 do 14:00, pracownicy udzielają wszelkich informacji osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o świadczenie przysługujące w ramach programu „Dobry start”- 300 zł dla ucznia.

 • Infolinia o numerze 58 30 77 456 przeznaczona dla osób uprawnionych do świadczenia wypłacanego przez gminę.
 • Infolinia o numerze 58 30 77 457 przeznaczona dla osób korzystających ze świadczenia w ramach pieczy zastępczej (powiaty).

OHP 11 - 4 HUFIEC PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM zaprasza do kontynuacji bezpłatnej nauki w roku szkolnym 2018 1 2019 w:
 • Szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy ( kl. VII, VIII ) ,
 • Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy ( kl. III )
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
 • możliwość nauki w wybranym zawodzie : sprzedawca, mechanik
  pojazdów samochodowych, elektryk, stolarz, tapicer, monter sieci,
  instalacji i urządzeń sanitarnych i wielu innych,
 • kandydat może również sam znaleźć miejsce praktyki w wybranym
  zakładzie,
  po ukończeniu szkoły możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi.
Młodzież będzie mogła uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, wziąć udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach świetlicy środowiskowej i kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych Proponujemy również wsparcie doradcy zawodowego

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !
Więcej informacji :
II — 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim
83- 200 Starogard Gdański, uI Hallera 19 A
(budynek dawnego „ Agro — Kociewia
tel. (58) 775 3065
e-mail: 11Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szukaj Nas na:
11-4 Hufiec Pracy Starogard Gdański

 

 

Plakat o treści jak w artykule.

LOGO Dobry Start 300 dla ucznia.

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Co ważne, świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody. Szacuje się, że każdego roku ze świadczenia „Dobry start” skorzysta w naszym mieście około 7 tys. dzieci.

Kto może skorzystać ze świadczenia?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek.
Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie „Dobry start” będą przyjmowane i rozpatrywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Wnioski o świadczenie będzie można złożyć w siedzibie tut. Ośrodka przy Al. Jana Pawła II 6.
Co ważne, w tych samym okresie przyjmowane będą wnioski o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pozwoli to na złożenie wniosku o różne świadczenia podczas jednej wizyty w Ośrodku.
Zachęcamy jednak do skorzystania z możliwości złożenia wniosku przez internet. Podobnie jak w przypadku świadczenia 500+, wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry start” będzie można składać m. in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Forma elektroniczna jest optymalna dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności odwiedzin w punkcie obsługi.
Uwaga: rozporządzenie nie przewiduje składania wniosków o powyższe świadczenie za pośrednictwem ePuap jak i platformy PUE ZUS.

Dobry Start
Jak otrzymać wsparcie ?
Należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata lub opiekun dziecka.


Kiedy złożyć wniosek ?

Należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata lub opiekun dziecka.
Wnioski online można składać już Od 1 lipca przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia można złożyć tradycyjny, papierowy wniosek. Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę we wrześniu.


Gdzie złożyć wniosek ?

Program „Dobry Start” inwestycja w edukację polskich dzieci.
TO 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają je bez względu na dochód. To pomoc dla 4,6 miliona uczniów. Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

Plakat Dobry Start - tekst jak w artykule

Kiedy złożyć wniosek?
Najszybciej, bo już od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć wnioski elektroniczne, m. in. za pośrednictwem:

Natomiast wnioski tradycyjne będą przyjmowane dopiero od 1 sierpnia 2018 r.
Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2018 r.
Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Termin wypłaty świadczenia
Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).
Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu br. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września.

Gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat nowego świadczenia?
Przewidujemy, że pytań o świadczenie „Dobry start” będzie zdecydowanie mniej, niż miało to miejsce np. przy 500+. Nowe świadczenie będzie przyznawane bez względu na kryterium dochodowe. Dzięki temu wnioski będą zdecydowanie prostsze, więc nie powinno być większych problemów z ich wypełnieniem. Oczywiście, w przypadku ewentualnych pytań mieszkańcy będą mogli liczyć na naszą pomoc.
Wszelkie informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia, jak również formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  http://www.mops.starogard.pl oraz w siedzibie Ośrodka przy Al. Jana Pawła II 6.

Więcej informacji dotyczących świadczenia "Dobry start" można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

LOGO MOPS Starogard GdańskiLOGO Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim organizuje debatę ewaluacyjną pn. CYBERZAGROŻENIA.
Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6 (wejście A).
Ideą debaty jest zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec spraw bezpieczeństwa w internecie oraz włączenie środowiska lokalnego do wypracowania propozycji zwiększających poprawę bezpieczeństwa w sieci.

Podczas spotkania omówione również zostaną kwestie związane z funkcjonowaniem KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA jako narzędzia umożliwiającego lokalnej społeczności szybkie i anonimowe informowanie Policji o miejscach zagrożonych oraz istota aplikacji internetowej MOJA KOMENDA pozwalającej mieszkańcom na szybkie nawiązanie kontaktu z dzielnicowym rejonu w którym zamieszkują.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką debaty.

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
Na podstawie art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.) w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych.
Nabór ma charakter ciągły.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora;
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. nieposzlakowana opinia.

Zadania opiekuna prawnego obejmują w szczególności:

 • zarządzanie majątkiem podopiecznego;
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym (składanie w imieniu podopiecznego oświadczeń woli, zwieranie umów, wypowiadanie umów itp.);
 • reprezentowanie podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami;
 • sporządzanie sprawozdań dla Sądu, nie rzadziej niż raz w roku.

Powinnością kuratora jest opieka nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny kurator ma dbać w szczególności o to, aby Jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest powołany do wyrażania zgody na zaciągnięcie przez nią zobowiązań lub rozporządzenie swoim prawem.
Opiekun prawny i kurator nie są zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.
Ustanowienie opiekunem prawnym lub kuratorem następuje w drodze postanowienia Sądu i nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Zgodnie z art. 162 § 1 i 179 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Sąd przyznaje opiekunowi/kuratorowi na jego żądanie stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego/kuratora składają:

 • list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora (do pobrania ze strony internetowej MOPS).

Dokumenty można składać:

 • osobiście w siedzibie MOPS lub
 • za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański.

Dyrektor MOPS w Starogardzie Gd. pisemnie zawiadomi o umieszczeniu na liście kandydatów na opiekuna prawnego lub kuratora.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod nr 58 5624458 wew. 28, których udzieli z-ca dyrektora ds. pomocy środowiskowej instytucjonalnej.

Załączniki w formacie .PDF:  Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego/kuratora (358,81 KB)