Informujemy, że oddział Banku Spółdzielczego przy ulicy Wybickiego od poniedziałku 19 października 2020 roku będzie otwarty od godziny 9:00 - 15:00.

Zasady w czerwonej strefie obowiązujące od 17 października 2020 roku.

Strefa czerwona w powiecie starogardzkim:

 • Maseczki
  obowiązek zakrywania ust i nosa, również na świeżym powietrzu
 • Kościoły
  1 osoba na 7 m kw.
 • Zgromadzenia
  do 10 osób
 • Gastronomia
  zajęty co drugi stolik, lokale czynne do godz. 21:00
 • Sklepy
  5 osób na 1 działającą kasę
 • Szkoły ponadpodstawowe
  nauczanie zdalne
 • Transport publiczny
  nie może być zajętych więcej, niż 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc
 • Wesela i inne uroczystości
  zakaz
 • Wydarzenia sportowe
  bez udziału publiczności
 • Wydarzenia sportowe
  bez udziału publiczności
 • Siłownie, baseny
  zawieszona działalności
 • Wydarzenia kulturalne
  25 proc. zajętych miejsc
 • Targi i kongresy
  zakaz

 Niżej zamieszczono grafikę:

Grafika z czerwonym napisem na granatowym tle 17.X Strefa czerwona w powiecie starogardzkim

Grafika z czerwonymi napisami na granatowym tle dotycząca zasad obowiązujących w czerwonej strefie.

 

Od 19.10.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny dla interesantów w godzinach od 8:00 do 11:00.


Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie.

+ 48 58 562 44 58        –        Pomoc Społeczna,

+ 48 58 561 29 84        –        Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny,

+ 48 58 56 129 32        –        Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny,

+ 48 58 56 129 38        –        Sekretariat, Administracja.

lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zachęcamy do składania wniosków oraz innych podań drogą elektroniczną.

 • najbezpieczniejszą oraz zalecaną formą załatwiania spraw oraz przesyłania dokumentów do tut. Ośrodka jest platforma EPUAP (MOPSStarogardGd);
 • istnieje również możliwość przesłania dokumentów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dotyczy korespondencji w sprawach pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych) oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dotyczy korespondencji w sprawach świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, karty dużej rodziny, pomocy materialnej dla uczniów) w formie zaszyfrowanej (np. programem 7zip). Hasło do zaszyfrowanego dokumentu należy przekazać „drugim” kanałem tj. rozmowa telefoniczna z pracownikiem Ośrodka.
 • przesyłanie dokumentów w formie niezaszyfrowanej (od „nadawca” – do „odbiorca”) może nieść za sobą konsekwencję możliwości przejęcia korespondencji przez nieuprawnioną osobę, wycieku danych czy też błędnego wysłania niezaszyfrowanej dokumentacji do nieodpowiedniego nadawcy, za co Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.10.2020 (piątek) Ośrodek będzie czynny do godziny 13:30.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w październiku 2020 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.10.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.10.2020 r.

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

Na podstawie art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy orany gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.) w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych.
Nabór ma charakter ciągły.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora;
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. nieposzlakowana opinia.

Zadania opiekuna prawnego obejmują w szczególności:

 • zarządzanie majątkiem podopiecznego;
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym (składanie w imieniu podopiecznego oświadczeń woli, zwieranie umów, wypowiadanie umów itp.);
 • reprezentowanie podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami;
 • sporządzanie sprawozdań dla Sądu, nie rzadziej niż raz w roku.

Powinnością kuratora jest opieka nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny kurator ma dbać w szczególności o to, aby Jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest powołany do wyrażania zgody na zaciągnięcie przez nią zobowiązań lub rozporządzenie swoim prawem.
Opiekun prawny i kurator nie są zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.
Ustanowienie opiekunem prawnym lub kuratorem następuje w drodze postanowienia Sądu i nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Zgodnie z art. 162 § 1 i 179 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Sąd przyznaje opiekunowi/kuratorowi na jego żądanie stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego/kuratora składają:

 • list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora (do pobrania ze strony internetowej MOPS).

Dokumenty można składać:

 • osobiście w siedzibie MOPS lub
 • za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański.

Dyrektor MOPS w Starogardzie Gd. pisemnie zawiadomi o umieszczeniu na liście kandydatów na opiekuna prawnego lub kuratora.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod nr 58 5624458 wew. 28, których udzieli z-ca dyrektora ds. pomocy środowiskowej instytucjonalnej.

Załączniki do ściągnięcia w formacie .PDF:

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego/kuratora (358,81 KB)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 1 osoby, u której rozpoznano autyzm dziecięcy – całościowe zaburzenie rozwoju.

Usługi obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania (terapia społeczna 3 godziny tygodniowo, trening samoobsługi 2 godziny tygodniowo, terapia behawioralna 1 godzina tygodniowo), świadczone w miejscu zamieszkania od października 2020 r. do grudnia 2020 r., w wymiarze ok. 24 godzin miesięcznie. 

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:
 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej
  z następujących placówek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
  z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.
Wymagana dokumentacja:
 • Oferta cenowa za wykonanie godziny zegarowej usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa
  w zaproszeniu do składania ofert (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa
  w pkt. 2 Kwalifikacji (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – referencje, listy polecające wystawione w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (nie dotyczy osób, które współpracowały w okresie ostatnich 2 lat z tutejszym Ośrodkiem).


Oferty można składać mailowo, na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański do dnia 07.10.2020 r. do godz. 12.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną:

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Komunikat dot. terminów świadczeń w kasie Banki Spółdzielczego

Komunikat dotyczący terminow wypłat świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim ul. Wybickiego 13:
 1. Świadczenia wychowawcze - 18.12.2020
 2. Świadczenia rodzinne, Świadczenia rodzicielskie, opiekuńcze oraz Fundusz alimentacyjny - 21.12.2020

 Komunikat dot. terminów wypłat świadczeń 500+ w kasie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim

 
Komunikat dotyczący terminów wypłat świadczeń wychowawczych 500+ w kasie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim ul. Wybickiego 13:
 1. Październik - 19.10.2020 r.
 2. Listopad - 19.11.2020 r.
 3. Grudzień - 18.12.2020 r.
1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kryterium wzrośnie z 800 zł do 900 zł na osobę w rodzinie. W nowym okresie świadczeniowym przy ustalaniu prawa do tych świadczeń funkcjonować będzie również tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

To oznacza, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń, czyli kwoty 900 zł miesięcznie na osobę świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem tego mechanizmu wynosić będzie 100 zł.

Ważny komunikat:
 • Informujemy, że wnioski o POMOC SPOŁECZNĄ złożone do dnia 4 grudnia bieżącego roku zostaną rozpatrzone w 2020 r., natomiast wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w styczniu 2021 roku.
 • Informujemy, że zasiłki z terminem wypłaty przypadającym na dzień 25 grudnia 2020 r. będą wypłacane w dniu 17 grudnia 2020 r.
 • Informujemy, że zasiłki z terminem wypłaty przypadającym na dzień 20 grudnia 2020 r. będą wypłacane w dniu 15 grudnia 2020 r.