Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w styczniu 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.01.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.01.2021 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 15.01.2021 w godzinach 11:00 - 14:00 pod nr. 585600459. Akcja charytatywna dla seniorów odbędzie się w sobotę 16.01.2021 w godzinach 11:00 - 14:00.

Organizatorem akcji jest Starogardzkie Centrum Wolontariatu przy współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu Starogardzkiego.

Wszystkie działania podczas trwania wydarzenia są charytatywne.

AKCJA REALIZOWANA JEST NA TERENIE STAROGARDU GDAŃSKIEGO.

 

 

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 "Centrum Wsparcia".Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

 

W ramach swoich działań Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego informuje o możliwości uzyskania wsparcia.

 

Zdrowie psychiczne i telefony zaufania:

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA
22 484 88 01

Telefon Zaufania Dla Dorosłych (pon. nd. 14:00 - 22:00)
116 123

Telefon Zaufania Dla Osób Starszych
22 635 09 54

Infolinie:

Infolinia MZ ws. Koronawirusa
800 190 590

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
800 676 676

Rzecznik Praw Pacjenta
800 190 590

Telefony ws. dzieci i młodzieży:

Całodobowa, Bezpłatna Infolinia Dla Dzieci i Młodzieży, Rodziców oraz Nauczycieli
800 080 222

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Silę
116 111

Telefon Dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
800 100 100

Telefon Grupy Edukatorów Seksualnych "Ponton"
22 635 93 92

Telefony zw. z przemocą w rodzinie:

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie — „Niebieska Linia"
800 120 002

Centrum Praw Kobiet
22 621 35 37 /600 070 717

Policyjny Telefon Zaufania ws. Przemocy w Rodzinie
800 120 226

Inne:

Bezplatna Linia Wsparcia Dla Osób po Stracie Bliskich Fundacji Nagle Sami
800 108 108

Infolinia „Anonimowych Alkoholików"
801 033 242

Lambda Warszawa - Pomoc dla Osób LGBT
22 628 52 22

Telefon Zaufania HIV/AIDS
801 888 448 / 22 692 82 26

Telefony ws. osób zaginionych:

Telefon w Sprawie Zaginonego Dziecka i Nastolatka
116 000

Linia Wsparcia Fundacji ITAKA
22 654 70 70

 

Niżej plakat:

Plakat Fundacji ITAKA (tekst jak wyżej)

 

Stowarzyszenie "Można Inaczej" działa na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gd. od 2003 r., prowadzi min. Starogardzkie Centrum Wolontariatu oraz realizuje szereg działań pomocowych.

 
Oto aktualna oferta wsparcia:
 
28.12.2020 r. (poniedziałek) 14:00 - 18:00
30.12.2020 r. (środa) 12:00 - 18:00
04.01.2021 r. (poniedziałek) 14:00 - 18:00
 
Ze względu na trwającą pandemię prosimy najpierw w wyżej podanych godzinach o kontakt telefoniczny:
 
(58) 56 004 59
 
Niżej plakat w formie testowej:
 
 

Informujemy, że w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim nie pracuje. 31 grudnia 2020 r. natomiast otwarty będzie do godz. 12:00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 1 osoby, u której rozpoznano autyzm dziecięcy – całościowe zaburzenie rozwoju.

Usługi obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania (terapia społeczna 3 godziny tygodniowo, trening samoobsługi 2 godziny tygodniowo, terapia behawioralna 1 godzina tygodniowo), świadczone w miejscu zamieszkania od 04 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w wymiarze ok. 24 godzin miesięcznie. 

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej
  z następujących placówek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
  z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagana dokumentacja:

 • Oferta cenowa za wykonanie godziny zegarowej usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa
  w zaproszeniu do składania ofert (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa
  w pkt. 2 Kwalifikacji (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – referencje, listy polecające wystawione w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (nie dotyczy osób, które współpracowały w okresie ostatnich 2 lat z tutejszym Ośrodkiem).


Oferty można składać mailowo, na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na platformę EPUAP. Dokumenty można wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański do dnia 29.12.2020 r. do godz. 12.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

 

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną:

 1. Załącznik nr 1. (80.9 KB)
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, dla dzieci lub osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański do dnia 29.12.2020 r. do godz. 12.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Załącznik:

 1. Formularz oferty (56 KB)
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Wypłaty w kasie MOPS zasiłków stałych i zasiłków okresowych zaplanowane na 25 grudnia 2020 r. zostały przesunięte na 17 grudnia 2020 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w grudniu 2020 roku:


Świadczenia wychowawcze - 18.12.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 21.12.2020 r.

Informujemy osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach FEAD - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, do której otrzymania kwalifikuje Ośrodek Pomocy Społecznej, iż od dnia 26 listopada 2020 r. podwyższono kryterium dochodowe kwalifikujące do otrzymania takiej pomocy.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

 • 1.542,20 złdla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1.161,60 złdla osoby w rodzinie.

Wsparcie w formie pomocy żywnościowej skierowane jest do osób i rodzin znajdują  się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), czyli z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.