Komunikat dot. terminów świadczeń w kasie Banki Spółdzielczego

Komunikat dotyczący terminow wypłat świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim ul. Wybickiego 13:
 1. Świadczenia wychowawcze - 18.12.2020
 2. Świadczenia rodzinne, Świadczenia rodzicielskie, opiekuńcze oraz Fundusz alimentacyjny - 21.12.2020

 Komunikat dot. terminów wypłat świadczeń 500+ w kasie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim

 
Komunikat dotyczący terminów wypłat świadczeń wychowawczych 500+ w kasie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim ul. Wybickiego 13:
 1. Październik - 19.10.2020 r.
 2. Listopad - 19.11.2020 r.
 3. Grudzień - 18.12.2020 r.
1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kryterium wzrośnie z 800 zł do 900 zł na osobę w rodzinie. W nowym okresie świadczeniowym przy ustalaniu prawa do tych świadczeń funkcjonować będzie również tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

To oznacza, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń, czyli kwoty 900 zł miesięcznie na osobę świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem tego mechanizmu wynosić będzie 100 zł.

Ważny komunikat:
 • Informujemy, że wnioski o POMOC SPOŁECZNĄ złożone do dnia 4 grudnia bieżącego roku zostaną rozpatrzone w 2020 r., natomiast wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w styczniu 2021 roku.
 • Informujemy, że zasiłki z terminem wypłaty przypadającym na dzień 25 grudnia 2020 r. będą wypłacane w dniu 17 grudnia 2020 r.
 • Informujemy, że zasiłki z terminem wypłaty przypadającym na dzień 20 grudnia 2020 r. będą wypłacane w dniu 15 grudnia 2020 r.
Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego we wrześniu 2020 roku:


Świadczenia wychowawcze - 18.09.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.09.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, dla dzieci lub osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 07.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wysłać pocztą
na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański do dnia 03.09.2020 r. do godz. 13.00 lub platformą EPUAP (MOPSStarogardGd).

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

 

Załącznik:

 1. Formularz oferty (43.24 KB)

 

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną:

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 2 osób, u których rozpoznano autyzm dziecięcy – całościowe zaburzenie rozwoju.

Usługi obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania (terapia społeczna 3 godziny tygodniowo, trening samoobsługi 2 godziny tygodniowo, terapia behawioralna 1 godzina tygodniowo), świadczone w miejscu zamieszkania od 07 września 2020 r., w wymiarze ok. 24 godzin miesięcznie dla każdej osoby. 

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej z następujących placówek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
  z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagana dokumentacja:

 • Oferta cenowa za wykonanie godziny zegarowej usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu,
  o którym mowa w zaproszeniu do składania ofert (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa w pkt. 2 Kwalifikacji (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – referencje, listy polecające wystawione w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (nie dotyczy osób, które współpracowały w okresie ostatnich 2 lat z tutejszym Ośrodkiem).

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański do dnia 03.09.2020 r. do godz. 13.00 lub platformą EPUAP (MOPSStarogardGd).

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

 

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną:

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Przypominamy, że od miesiąca września 2020 r. biuro obsługi interesantów świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego jest czynne w godzinach od 8:00 do 15:00.
Czy wiesz, że  badania kolonoskopowe pozwalają na wykrycie stanu przedrakowego i prawie stuprocentowe uchronienie przed rakiem jelita grubego?
Zadzwoń pod nr: 794-041-023 i dowiedz się więcej nt. profilaktyki raka jelita grubego. Konsultacje telefoniczne odbędą się w dniach:


25.08 – godz. 15.00-19.00
26.08 – godz. 15.30-19.30
27.08 – godz. 14.30-18.30
28.08 – godz. 15.30-19.30

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W dniu 14.08.2020 r. (piątek) tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w sierpniu 2020 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.08.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.08.2020 r.