Wspieranie Rodziny i Piecza Zastępcza

INFORMACJA DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Informujemy, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukujemy rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.


Zadaniem rodziny wspierającej jest współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci rodziny wspieranej.

Poszukujemy rodzin, które bezpłatnie i bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Pomoc może dotyczyć:

 • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
 • organizacji czasu rodziny i czasu wolnego dzieciom,
 • racjonalnego dysponowania budżetem domowym,
 • opieki i wychowywania dzieci,
 • rozmów i refleksji nad dotychczasową postawą wychowawczą,
 • pomocy w nauce,
 • nauki dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
 • motywowania do podjęcia leczenia i systematycznych kontaktów z lekarzem,
 • dbania o stan zdrowia i prawidłowe nawyki żywieniowe,
 • nauki gotowania,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • dbania o mieszkanie/dom/działkę ogrodową,
 • rozpoznawania potrzeb poszczegłónych członków rodziny i ich racjonalnego zabezpieczania,
 • uświadamiania jak ważną rolę w życiu dziecka odgrywa rodzic/rodzina oraz więzi rodzinne,
 • wdrażania pozytywnych zmian w rodzinach,
 • motywowania do działania/aktywności np. sportowej, zawodowej, wolontariatu itp.
 • kształtowania właściwych zachowań, wzorców i ról społecznych.

Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

 • rodziny/osoby z bezpośredniego otoczenia dziecka np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi,
 • osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • zgłosić swoją kandydaturę w MOPS Starogardzie Gdańskim (złożyć wniosek),
 • umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej,
 • uzyskać pozytywną opinię Dyrektora OPS - na podstawie wywiadu środowiskowego,
 • podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy/wsparcia.

Kto nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej:

 • problemy opiekuńczo - wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • ograniczenie lub odebranie członkowi rodziny władzy rodzicielskiej,
 • niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego,
 • brak stałego źródła utrzymania,
 • występowanie problemu uzależnień,
 • występowanie zaburzeń lub chorób psychicznych,
 • karalność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem asysty rodzinnej – Joanną Treder, tel. 570-387-148 lub 58-56-244-58 wew. 41 i 42. Kontakt prosimy nawiązywać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania i udzielimy szczegółowych informacji.

Wzór wniosku w formacie .PDF:

Wniosek rodzin wspierających (184.07 KB)