Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

WSPIERANIE RODZINY

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu to system zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić takim rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania te wspomagają rodziców, mających problemy w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, w taki sposób, aby zapobiec doprowadzeniu do sytuacji, w której dziecko, ze względu na jego dobro, zostałoby umieszczone w pieczy zastępczej.

Rodziny zagrożone kryzysem są monitorowane przez pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, Policję i inne instytucje, w tym także – w razie potrzeby – przez pedagogów szkolnych i pracowników medycznych.

Pomoc rodzinie realizowana jest w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej oraz organizowania spotkań dla rodzin, w tym grup wsparcia. Pomocą służą asystenci rodziny, rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

ASYSTENT RODZINY

Kim jest asystet rodziny i jaką pełni rolę?

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje funkcję asystenta rodziny.

Asystent rodziny:

 • to taki doradca, towarzysz rodzin z dziećmi, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • jest wsparciem dla pracownika socjalnego tam gdzie występują problemy z opieką i wychowaniem dzieci,
 • jest gwarancją, że działania na rzecz rodziny i dziecka będą skuteczniejsze,
 • jego praca z rodziną opiera się na planie pracy, którego realizacja ma doprowadzić do poprawy sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodziny,
 • ma on pomóc członkom rodziny w zmianie postaw, zachowań i nawyków, tak by w przyszłości rodzina samodzielnie stawiała czoła codziennym problemom,
 • nie sprząta, nie pilnuje dzieci, nie wyręcza – wskazuje, motywuje, naprowadza, podpowiada, pedagogizuje rodziców tak, by poprawić ich umiejętności opiekuńczo-wychowawcze.

Rola asystenta rodziny

Rola polega na pomaganiu rodzinom dysfunkcyjnym z małoletnimi dziećmi, pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalnych, takich jak prowadzenie gospodarstwa domowego, prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi i inne obowiązki rodzicielskie. Nadrzędnym celem w pracy z rodziną jest wypracowanie funkcji wychowawczych na podstawowym poziomie, aby zapobiec konieczności umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Jeżeli jednak, taka sytuacja ma miejsce, to asystent rodziny kontynuuje swoją pracę z rodziną oraz współpracuje z instytucją pieczy zastępczej, pomagając rodzinie odzyskać stabilność życiową umożliwiającą powrót dziecka do rodziny biologicznej. 

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

Przydzielenie rodzinie asystenta rodziny następuje na wniosek pracownika socjalnego, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokonaniu analizy sytuacji rodziny.

Elastyczny czas pracy asystenta rodziny powinien być dostosowany do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 11. udzielanie wsparcia dziecku przez towarzyszenie mu podczas posiedzenia albo rozprawy z jego udziałem;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub diagnostyczno-pomocową, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

RODZINY WSPIERAJĄCE

Rodziny wspierające – ogłoszenie o naborze

INFORMACJA DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Informujemy, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukujemy rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci rodziny wspieranej.

Poszukujemy rodzin, które bezpłatnie i bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Pomoc może dotyczyć:

 • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
 • organizacji czasu rodziny i czasu wolnego dzieciom,
 • racjonalnego dysponowania budżetem domowym,
 • opieki i wychowywania dzieci,
 • rozmów i refleksji nad dotychczasową postawą wychowawczą,
 • pomocy w nauce,
 • nauki dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
 • motywowania do podjęcia leczenia i systematycznych kontaktów z lekarzem,
 • dbania o stan zdrowia i prawidłowe nawyki żywieniowe,
 • nauki gotowania,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • dbania o mieszkanie/dom/działkę ogrodową,
 • rozpoznawania potrzeb poszczegłónych członków rodziny i ich racjonalnego zabezpieczania,
 • uświadamiania jak ważną rolę w życiu dziecka odgrywa rodzic/rodzina oraz więzi rodzinne,
 • wdrażania pozytywnych zmian w rodzinach,
 • motywowania do działania/aktywności np. sportowej, zawodowej, wolontariatu itp.
 • kształtowania właściwych zachowań, wzorców i ról społecznych.

Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

 • rodziny/osoby z bezpośredniego otoczenia dziecka np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi,
 • osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • zgłosić swoją kandydaturę w MOPS Starogardzie Gdańskim (złożyć wniosek);
 • umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej;
 • uzyskać pozytywną opinię Dyrektora OPS - na podstawie wywiadu środowiskowego;
 • podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy/wsparcia.

Kto nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej:

 • problemy opiekuńczo - wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • ograniczenie lub odebranie członkowi rodziny władzy rodzicielskiej,
 • niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego,
 • brak stałego źródła utrzymania,
 • występowanie problemu uzależnień,
 • występowanie zaburzeń lub chorób psychicznych,
 • karalność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem asysty rodzinnej – Joanną Treder, tel. 570-387-148 lub 58-56-244-58 wew. 41 i 42. Kontakt prosimy nawiązywać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania i udzielimy szczegółowych informacji.

Wzór wniosku, aby zostać rodziną wspierającą:

Wniosek rodzin wspierających (PDF, 184.07 KB)

PIECZA ZASTĘPCZA

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy. Zapewnia:

 • czas potrzebny na pracę z rodziną biologiczną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub - gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka;
 • przygotowanie dziecka do:
 • godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
 • pokonywania trudności życiowych,
 • nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
 • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych dziecka.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy władza ta została im ograniczona Jest to więc forma pomocy dziecku w przypadku niemożności zapewnienia mu opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Rodzina zastępcza jest częścią szerszego systemu na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie. System ten tworzy zarówno rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, jak i rodzina biologiczna oraz asystent rodziny, a także sąd decydujący o losie dziecka, kurator oraz inne instytucje świadczące pomoc na rzecz dziecka i rodziny w kryzysie (organizacje pozarządowe, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej).

DOBRE PRAKTYKI – link do projektów wewnętrzych realizowanych przez Ośrodek.

do uzupełnienia

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: MOPSStarogardGd
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior