Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach. Stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód ustalany będzie na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dla wniosków składanych do 30 kwietnia 2024 r. obowiązuje dochód za 2022 r.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego

 • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.
 • Jeżeli wnioskodawca we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego poda adres poczty elektronicznej, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na ten adres.
 • W przypadku braku adresu poczty elektronicznej, wnioskujący będzie mógł odebrać informację o przyznaniu dodatku osłonowego w tut. Ośrodku Wejście B.
 • Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać przez:

 1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę /MOPSStarogardGd/ESP
 2. tradycyjnie (papierowo) - osobiście – w siedzibie Ośrodka przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim, wejście B. Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w biurach Ośrodka wejście A i B oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Wniosek można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 56 129 32 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wniosek do pobrania:

Wzór wniosku o dodatek osłonowy 2024 - (PDF, 345.27 KB)

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior