Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach realizacji projektu RPPM.06.02.02.22-0075/20-00 pod nazwą „Stacja Starogard Gdański - usługi społeczne wsparcia rodziny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Niżej dokumenty do pobrania w formacie PDF:

  1. Zapytanie ofertowe (3.64 MB)
  2. Załącznik nr 1 (1.42 MB)
  3. Załącznik nr 2 (683.96 KB)
  4. Załącznik nr 3 (2.66 MB)
  5. Załącznik nr 4 (1.57 MB)

Protokół z otwarcia ofert (976.2 KB)

Unieważnienie postępowania w części 3 i części 10 (481.81 KB)

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (646.37 KB)