Świadczenie dla osób bezdomnych (kobiet, mężczyzn, rodzica z dzieckiem), z terenu miasta Starogard Gdański pomocy społecznej polegające na udzieleniu tymczasowego schronienia i innych usług ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu - .pdf (119.61 KB)

  1. Specyfikacja warunków zamówienia - .pdf (319.34 KB)
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - .pdf (108.4 KB)
  3. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - .pdf (27.36 KB)
  4. Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesyłek wykluczenia z postępowania - .pdf (44.17 KB)
  5. Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych usług - .pdf (17.82 KB)
  6. Załącznik nr 5 - wzór umowy - .pdf (168.04 KB)
  7. Załącznik nr 6 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych - .pdf (498.75 KB)
  8. Obowiązek informacyjny - dla osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - .pdf (89.93 KB)
  9. SWZ_Nr identyfikacyjny postępowania (14.45 KB)

Informacja o zmianie terminu otwarcia oferty (464.53 KB)

Informacja o kwocie którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie postępowania (351.06 KB)

Informacja z otwarcia ofert (521.63 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (473.53 KB)