Listwa EU

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu RPPM.06.02.22-0075/20-00 pod nazwą "Stacja Starogard Gdański - usługi społeczne wsparcia rodziny", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Diagnoza i opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju uczestników Projektu.

Pliki w formacie .PDF do pobrania:

Zapytanie ofertowe ZP.271.10.U.2021 - PDF (241.25 KB)

 1. Załącznik nr 1 - wykaz usług - PDF (24.43 KB)
 2. Załącznik nr 2 - wykaz osób - PDF (28.06 KB)
 3. Załącznik nr 3 - formularz ofertowy - PDF (76.53 KB)
 4. Załącznik nr 4 - oświadczenie personelu projektu - PDF (98.4 KB)
 5. Klauzula informacyjna - PDF (248.84 KB)

Unieważnienie zapytania ofertowego - PDF (439.81 KB)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, dla dzieci lub osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 07.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wysłać pocztą
na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański do dnia 03.09.2020 r. do godz. 13.00 lub platformą EPUAP (MOPSStarogardGd).

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

 

Załącznik:

 1. Formularz oferty (43.24 KB)

 

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną:

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 2 osób, u których rozpoznano autyzm dziecięcy – całościowe zaburzenie rozwoju.

Usługi obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania (terapia społeczna 3 godziny tygodniowo, trening samoobsługi 2 godziny tygodniowo, terapia behawioralna 1 godzina tygodniowo), świadczone w miejscu zamieszkania od 07 września 2020 r., w wymiarze ok. 24 godzin miesięcznie dla każdej osoby. 

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej z następujących placówek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
  z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagana dokumentacja:

 • Oferta cenowa za wykonanie godziny zegarowej usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu,
  o którym mowa w zaproszeniu do składania ofert (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa w pkt. 2 Kwalifikacji (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – referencje, listy polecające wystawione w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (nie dotyczy osób, które współpracowały w okresie ostatnich 2 lat z tutejszym Ośrodkiem).

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański do dnia 03.09.2020 r. do godz. 13.00 lub platformą EPUAP (MOPSStarogardGd).

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

 

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną:

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. (83.07 KB)

 

Starogard Gdański: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki w formacie PDF do pobrania:

2020-01-09 Treść zaproszenia do złożenia oferty (179.97 KB)
2020-01-09 Załącznik Nr 1 (179 KB)
2020-01-09 Załącznik Nr 2 (15 KB)
2020-01-09 Załącznik Nr 3 (97 KB)
2020-01-09 Załącznik Nr 4 (172 KB)
2020-01-09 Klauzula informacyjna (554 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (294.23 KB)

 

 

2019-12-24 Starogard Gdański: Świadczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim usług pocztowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju) i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku t.j. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.) oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego.

Pliki w formacie PDF do pobrania:
2019-12-24  Zaproszenie do złożenia oferty (197KB)
2019-12-24  Załącznik nr 1 (169KB)
2019-12-24  Załącznik nr 2 (13KB)
2019-12-24  Załącznik nr 3 (89KB)
2019-12-24  Załącznik nr 4 (189KB)
2019-12-24  Załącznik nr 5 (118KB)
2019-12-30  Informacja w sprawie przedłużenia terminu składania ofert (298KB)
2019-12-31  Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ (112KB)
2019-12-31  Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2020 r. na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. (551KB)

2020-01-02  Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty (186KB)
2020-01-02  Załącznik nr 1 (179KB)
2020-01-02  Załącznik nr 2 (14KB)
2020-01-02  Załącznik nr 3 (100KB)
2020-01-02  Załącznik nr 4 (213KB)
2020-01-02  Załącznik nr 5 (118KB)

2020-01-08 Unieważnienie zaproszenia do złożenia oferty (270.29 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę komputerów (zestawów) na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Pliki do pobrania w formacie PDF:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty .PDF (166.87 KB)
 2. Formularz oferty .PDF (37.78 KB)
 3. Wzór umowy .PDF (109.4 KB)
 4. Klauzula informacyjna .PDF (554.79 KB)

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .PDF (464.03 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę komputerów (zestawów) na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

 

Pliki do pobrania w formacie PDF:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty .PDF (158.17 KB)
 2. Załącznik nr 1 - formularz oferty .PDF (27.85 KB)
 3. Załącznik nr 2 - wzór umowy .PDF (106.02 KB)
 4. Klauzula informacyjna .PDF (554.79 KB)

Unieważnienie zaproszenia do złożenia oferty .PDF (20.34 KB)