Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przystąpił do programu „Korpus wsparcia seniora” na rok 2022. Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Miejskiej Starogard Gdański spełniający kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej i uchwałach Rady Miasta Starogard Gdański umożliwiających realizację programu, tj. seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, zgłaszające się zarówno przez ogólnopolską infolinię – 22 505 11 11, jak również bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Głównymi założeniami programu jest pomoc seniorom w ramach dwóch modułów.

Celem modułu I jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, poprzez angażowanie wolontariuszy świadczących pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Moduł I programu zakłada:

1. Wsparcie społeczne – uruchomienie wolontariatu w zakresie:

1) wspólnego spędzania czasu z seniorami, szczególnie z samotnie mieszkającymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów);
2) ułatwienie dostępności do opieki zdrowotnej, w tym wsparcie i pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w realizacji recept;
3) pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia i w razie konieczności - gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.

2. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:

1) pomoc w prostych czynnościach codziennych;
2) pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Caristas;
3) dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby , w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior) w miarę możliwości wolontariusza. 

 

W związku z powyższym poszukujemy osób, które w ramach wolontariatu zaangażują się w udzielenie pomocy osobom starszym. Zapraszamy do współpracy osoby pełnoletnie, które swój wolny czas chcą dedykować wsparciu potrzebującym mieszkańcom Miasta.

Celem modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” dzięki zakupowi tzw. „opasek bezpieczeństwa”

W ramach Modułu II Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej może zostać zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” , które są wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa SOS,
  • detektor upadku,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiająca dwustronną komunikację głosową
  • indukcyjne ładowanie.

 

W przypadku kryzysowej sytuacji lub nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, dzięki przyciskowi SOS nastąpi połączenie z telecentrum medycznym. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi, np. wezwać służby ratunkowe.

Osoby chętne mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Więcej informacji można również uzyskać telefonicznie po nr 58-56-244-58.