Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia żywego dziecka, zwana dalej „zapomogą” przysługuje osobom, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

Do zapomogi uprawnione są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański co najmniej rok przed datą złożenia wniosku.

Ustalenie prawa do zapomogi następuje na podstawie dochodu ustalonego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zapomogę przyznaje się na wniosek rodziców, jednego z rodziców lub opiekuna prawnego dziecka pod warunkiem faktycznego sprawowania opieki.

Wniosek o zapomogę składa się nie później niż do dnia ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Zapomoga przysługuje niezależnie od świadczeń z tego tytułu przewidzianych w innych przepisach.

Wysokość zapomogi wynosi: 
  1. przy dochodach od 0 zł do 200 zł na osobę w rodzinie - 900 zł,
  2. przy dochodach powyżej 200 zł do 400 zł na osobę w rodzinie - 750 zł,
  3. przy dochodach powyżej 400 zł do wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w przepisach ustawy o pomocy społecznej - 600 zł.

W przypadku urodzenia przy jednym porodzie więcej niż jednego dziecka zapomogę przyznaje się na każde dziecko.

Wniosek o zapomogę składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Zapomogę przyznaje się w formie pieniężnej, natomiast w uzasadnionych przypadkach, gdy osoby uprawnione marnotrawią wypłacane im świadczenia lub wydatkują je niezgodnie z przeznaczeniem, zapomoga może być przyznana w całości lub w części w formie rzeczowej.

Przy składaniu wniosku niezbędne są  m.in.: 
  • dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy,
  • oświadczenie lub inny dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie Gminy miejskiej Starogard Gdański co najmniej rok przed złożeniem wniosku.