Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych dotyczą ustalania uprawnień i wypłaty:
 • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 • świadczeń rodzicielskich
 • świadczeń opiekuńczych:
 1. zasiłku pielęgnacyjnego,
 2. świadczenia pielęgnacyjnego,
 3. specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przyznawanej na podstawie Uchwały Rady Miasta