Czas seniora w Dziennym Domu "Senior +" Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim toczy się od listopada 2018 r. Dom powstał z inicjatywy Gminy Miejskiej Starogard Gdański zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem strategicznym Programu jest m.in.zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Oferta DDS+ w Starogardzie Gdańskim kierowana do nieaktywnych zawodowo osób w wieku powyżej 60 lat, opiera się na działaniach realizowanych przez pracowników Domu we współpracy z innymi specjalistami oraz przedstawicielami środowiska lokalnego.

Działania te, obejmujące aktywizację społeczną i fizyczną służą:

  • organizacji miejsca dziennego pobytu dla nieaktywnych zawodowo osób w wieku powyżej 60 lat;
  • integracji wewnątrz i międzypokoleniowej;
  • utrzymaniu, pogłębianiu i odbudowie relacji ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym;
  • przeciwdziałaniu i oddalaniu w czasie negatywnych skutków procesu starzenia się;
  • edukacji, profilaktyce i podnoszeniu świadomości społecznej;
  • obalaniu stereotypów społecznych dotyczących starości i niepełnosprawności.

Informacje na temat naszych działań znajdą Państwo na stronie https://www.mops.starogard.pl/index.php/senior-plus/141-harmonogram-dds

Ponadto aktywizujemy Seniorów w ramach Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego oraz obejmujemy pracą socjalną seniorów – uczestników DDS+ poprzez realizację procedury kwalifikacji i przyjęcia uczestnika, pomoc w regulowaniu spraw urzędowych oraz informowanie o ofercie pomocy społecznej i innych działaniach realizowanych na rzecz seniora.

Pobyt w Dziennym Domu "Senior+” związany jest z comiesięczną opłatą, której wysokość uzależniona jest od dochodu zainteresowanego Seniora (szczegóły i zasady określa Uchwała Nr LIV/574/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2018 r.).

Zainteresowanych Seniorów zapraszamy do kontaktu osobistego w Dziennym Domu "Senior+" w Starogardzie Gdańskim (ul. gen. J. Hallera 19 a) lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 501 309 968.