W dniu 21 listopada br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim wraz ze Stowarzyszeniem Można Inaczej, przy wsparciu wielu organizacji, firm i osób prywatnych po raz trzeci zorganizowali konferencję mającą za zadanie wzmocnienie działań służących przeciwdziałaniu przemocy, szczególnie wobec najmłodszych.

Jak każdego roku organizatorzy zaprosili do wystąpienia znakomitych specjalistów, praktyków
z wieloletnim doświadczeniem. Każde z wystąpień, pomimo wspólnego mianownika, poświęcone było innym aspektom wsparcia osób w kryzysie.

Tematyka wystąpień, ekspresja prelegentów oraz waga przekazywanych informacji wzbudziły w słuchaczach wiele emocji.

 
Przedstawiamy Państwu sylwetki prelegentów oraz ich wystąpienia.
Barbara Liedtke-Kątnik

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu negocjacji, rozwiązywania konfliktów, przywództwa, zarządzania zespołem, motywowania, komunikacji, prezentacji biznesowych, sprzedaży i obsługi klienta. Prowadziła wiele projektów szkoleniowych, doradczych i coachingowych w zakresie kompetencji negocjacyjnych, sprzedażowych, zarządczych oraz doskonalących komunikację i współpracę wewnętrzną.

Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Jest certyfikowanym coachem (Erikson College) oraz Certyfikowanym Interpretatorem MBTI (narzędzia diagnozy stylów preferencji poznawczych). Jako trener, doradca i coach pracowała m.in. dla: Bank Pekao S.A., Bank BPH S.A., BPH Leasing S.A., Bank PKO B.P, Poczta Polska, PKP Intercity, PGNiG, Grupa Bumar, Jeronimo Martins Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Volvo-Maszyny Budowlane, Generali, LOTOS Paliwa S.A, LOTOS Petrobaltic, PKN Orlen S.A, Sevenet, Harwig S.A., Volkswagen Bank Polska S.A., SKOK Stefczyka, Prokom Software S.A., Elvia, Vectra, Vortex Energy.

 

Zobacz prezentację w formacie .ppsx do ściągnięcia (5.50 MB)

 

 

Daniel Mróz

Od 2003 r. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; przez 7 lat członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka  Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator certyfikowany specjalista w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie).

 

Zobacz prezentację w formacie .ppsx (202.37 KB)

 

Marcin Szulc

Psycholog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu dorastania. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych, rodziców oraz młodzieży. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych. Współautor Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy dla Gminy Gdynia oraz programu przeciwdziałania samobójstwom wśród młodzieży pt. „Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych w okresie dorastania” w Gdańsku realizowanego przez Fundację Wspierania Rodzin „Przystań”.

 

Zobacz prezentację w formacie .PDF (1.31 MB)

 

Magdalena Dittmer

Mówi o sobie, że w  pracy mediatora łączy kilka profesji: prawnika, tłumacza i hydraulika... Skończyła prawo, tłumaczem jestem wtedy, gdy pomagam zrozumieć się skonfliktowanym stronom, a hydraulikiem, bo udrażnia komunikację. Bez względu na to, czego dotyczy spór. W ciągu 6 lat praktyki zawodowej przeprowadziło blisko 400 mediacji. Wspierała klientów, którzy szukali rozwiązania swoich sporów z własnej inicjatywy  oraz skierowanych przez sąd. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach z zakresu mediacji i polubownych metod rozwiązywania sporów oraz w superwizjach dla mediatorów. Jest stałym mediatorem sądowym z uprawnieniami do prowadzenia postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych, pracowniczych i cywilnych (w tym rodzinnych) przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, mediatorem Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz partnerem europejskiego projektu FOMENTO wspierającego mediacje w sprawach cywilnych i spadkowych. Dodatkowo pracuje jako trener biznesu i przygotowuje menadżerów różnego szczebla do zarządzania konfliktami oraz  prowadzenia negocjacji.  Angażuje się ponadto w przedsięwzięcia wspierające lokalną społeczność, jak choćby bezpłatne mediacje w Społecznym Centrum Wsparcia Rodziny w Starogardzie Gdańskim. Prywatnie spełnia się jako mama dwóch nastoletnich synów.

 

Zobacz prezentację w formacie .ppsx (116.09 MB)

 

Iwona Lewandowska

Wieloletni pedagog i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, aktualnie wicedyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, wcześniej dyrektor miejskiego przedszkola nr 6 „Modraczek” i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gd. oraz wiceprezydent Starogardu Gdańskiego ds. Społecznych.

O sobie mówi:  „Najbardziej doceniam obdarzanie mnie zaufaniem przez ludzi,  z którymi pracowałam i pracuję. Zdobycie samodzielności, możliwość kształtowania rzeczywistości, spełnianie się we wspólnocie i dbałość o innych. Praca, która wciąż nadaje sens życiu, którą ciągle cenię i lubię. Trwanie w pasji. Widzę potrzebę podejmowania przez kobiety większej ilości działań społecznych i obywatelskich. Myślę głównie o poprawie sytuacji kobiet w zakresie profilaktyki zdrowotnej, przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zamierzam im w tym pomagać. Najbardziej cieszy mnie fakt, iż mimo szybkiego tempa życia - nauczyłam się dawać sobie czas wolny. Jest tego niewiele, dlatego też staram się spędzać go najintensywniej jak tylko mogę: spotkania z ludźmi,  na których mi zależy, wycieczki rowerowe i spacery to najczęściej. To  co ważne, to obcowanie ze sztuką. Lubię dobre kino, teatr i muzykę na żywo. Trudno byłoby mi bez tego żyć. Podobnie jak bez spacerów po kociewskich lasach i łapania dystansu nad jeziorem i morzem, bez względu na porę roku.....”

 

Zobacz prezentację w formacie .ppsx (51.62 MB)

 

Anna Maria Wesołowska

Sędzia w stanie spoczynku, współautorka ustawy o świadku koronnym. Była członkiem składów orzekających w procesach łódzkiej „Ośmiornicy” i Gangu Popeliny. Brała udział w wydaniu orzeczenia o nałożeniu na siedemnastoletniego handlarza narkotyków obowiązku ostrzegania młodzieży na lekcjach wychowawczych przed handlem i używaniem narkotyków. Napisała do Dziennika Łódzkiego cykl felietonów skierowanych do młodzieży na temat prawa, których część była przedmiotem zajęć szkolnych w Łodzi na temat korupcji. Zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach sądowych uczniów w wieku 15 - 18 lat jako formę edukacji prawnej. Prowadziła w początkowym etapie jeden z pierwszych w Polsce program pokoju przesłuchań dla dzieci – świadków i ofiar przestępstw (Pokój Przyjazny Dziecku – „błękitny pokój”, „niebieski pokój”).

Członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Współtwórczyni projektu „Dziennikarz w sądzie”, organizowanego przez „Iustitia”, Fundację im. Stefana Batorego i Helsińską Fundację Praw Człowieka, mającego na celu poznanie przez dziennikarzy uwarunkowań pracy sędziów i na odwrót.

Członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Pełniła funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Zobacz prezentację w formacie .ppsx (636.53 KB)

 

Konferencja „WySTARczy chcieć – RAZEM przeciwko krzywdzeniu” zgromadziła 234 osoby. Wśród uczestników byli m.in. przedstawiciele oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia, policji, organizacji pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej.

Organizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Można Inaczej

Patronaty: Wojewoda Pomorski, Starosta Powiatu Starogardzkiego, Prezydent Miasta Starogard Gdański, Wójt Gminy Starogard Gdański

Partnerzy: Polpharma, Hotel REN, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, Herold,

Galeria zdjęć zamieszczona poniżej:

Dwa duże stoły,a przy nich osoby, które rejestrują uczestników konferencji

Uczestnicy konferencji podczas przerwy, dyskutują ze soba na korytarzu

Grupa osób w tym dyrektor MOPS dyskutujący z prelegentką sędzia Anną Marią Wesołowską

Ujęcie ukazuje grupę osób na auli wpatrujących się w stronę mównicy

Dyrektor Urszula Ossowska przemawia do przybyłych uczestników konferencji obok niej Prezydent miasta.

Prowdząca wraz z prelegentem i dyrektor MOPS uśmiechają się do zdjęcia. Prowadząca wraz z dyrektor MOPS trzymają pluszowe skrzaty przygotowane przez ŚDS MOPS, a prelegent Daniel Mróz trzyma statuetkę

Grupa osób podczas przerwy rozmawiających pod sceną, na mównicy technik wraz z prelegentem zmieniają laptopa.

Grupy osób stojacych przy ścianie wzdłóż korytarza podczas przerwy rozmawiają ze sobą

Cztery pracowników socjalnych stojących przy stole z teczkami (gadżetami na konferencję) spoglądają w stronę aparatu

Grupa osób stojących przy stole pełnym teczek i długopisów gdzie wydawane są przez wolontariuszkę. W tle prelegent Danie Mzór spoglądający na magnetyczne przypinki z pozytywnym przesłaniem

Daniek Mróz stojący między wolontariuszką a osobami zaintereowanymi gadżetami uśmiecha się do osoby robiącej zdjęcie.

Dwie kobiety i jeden meżczyzna stojący przy teczkach z logiem MOPS'u spoglądają na teczki. Obok stoi wolontariuszka

Ujęcie ukazuje ludzi idących do góry po schodach na konferencję. Przed wejściem otrzymują przypinki magnetyczne z pozytywnym hasłem

Kobieta o rudych włosach w ręce trzyma białą teczkę z gadżetami

Czwrótka wolontariuszy w żółtych koszulkach z niebieskim logiem stojąca za stołem, w ręku trzymają teczki, obok Bożena Bielińska główny specjalista w MOPS

Dwie kobiety, jedna czyta napis na teczce druga zamierza losować przypinkę

DSC 8571

DSC 8573

Sędzia Anna Maria Wesołowska trzyająca teczkę, spogląda na osobę robiacą zdjęcie, w tle wolontariusze oraz osoba która losuje przypinkę magnetyczną

Dwie kobiety, jedna o ciemnych włosach w okularach, druga blondynka - obie mające na twarzy pełen uśmiech

Wójt Gminy Magdalena Forc-Cherek w ciemnym  żakiecie uśmiechająca się, obok niej sędzia prelegent Anna Maria Wesołowska spoglądająca przed siebie

Grupa osób siedząca na auli wpatrująca się w pokaz slajdów. Ujęcie na twarze uczestników

Grupa osób siedząca na auli wpatrująca się w pokaz slajdów. Ujęcie z oddali na twarze uczestników

Uczestnicy, którzy siedzą na auli wpatrują sie w stronę mówinicy

Uczestnicy w tym pierwszy rząd dla dyrektorów, prelegentów, urzędników, wójta

Trener Barbara Liedtke-Kątnik trzymająca statuetkę złote drzewko, które w podziękowaniu otrzymała od prowadzących konferencję

Na scenie Daniel Mróz spacerując z mikrofonem nad nim wielki ekran projekcyjny wyświetlający pokaz slajdów

Ujęcie od dołu ku górze ukazuje ilość osób na auli (większość to kobiety). Wszystkie osoby z uwagą słuchają prowadzącego

Prezydent miasta Janusz Stankowiak, dyrektor PCPR Bartosz Szadokierski oraz inne osoby siedzące na aulii

Na scenie prelegent prowadzi wykład, przed nim aula wypełniona ludzmi, przy scenie skrzaty, zielone tuje oraz drobne upominki dla prelegentów

Stoisko  Świąteczne ŚDS Starogard Gdański za stolami podopieczni promujący swoją twórczość, sprzedający różne rękodzieła

Przy stoisku z rękodziełami ŚDS stoją dwie kobiety, jedna spogląda w stronę aparatu

Prelegent Marcin Szulc przy mównicy nad nim wyświetlany jest pokaz slajdów

Mediator, prelegent Magdalena Dittmer stoi na scenie w ręku trzyma mikrofon w tle ciemne zasłony (zdjęcie zbliżone)

Prelegent Magdalena Dittmer, a nad nią pokaz slajdów - stoi na scenie z mikrofonem w ręku

Prelegent Iwona Lewandowska na mówinicy nad nią duży ekran projekcyjny, a na nim "Nadopiekuńczość - co zabiera dziecku".

Prelegent sędzia Anna Maria Wesołowska stoi na scenie, w ręku trzyma mikrofon, spogląda na bok, ubrana w czarny żakiet i białą koszulkę

Na scenie 6 osób odpowiadają na pytania zadawane przez Barbarę Lidtke-Kątnik

Inne ujęcie - Na scenie 6 osób odpowiadają na pytania zadawane przez Barbarę Lidtke-Kątnik

Sędzia Anna Maria Wesołowska trzymająca statuetkę, którą otrzymała od jednej z asystentek rodziny. Obie uśmiechają się do zdjęcia