ALPINIŚCI 2011

Program operacyjny Kapitał Ludzki  ma za cel umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społeczeństwa.

Kapitał Ludzki jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań.
W dobie trwającego kryzysu gospodarczego projekt „ALPINIŚCI…” jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Starogardu Gdańskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Al. Jana Pawła II 6
83-200 Starogard Gdański,
tel. 058 56 244 58, fax. 058 56 340 14
www.mops.starogard.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

we współpracy z:

Powiatowym Urzędem Pracy 
ul. Kanałowa 3
83-200 Starogard Gdański


Grupa uczestników:

W kolejnej edycji projektu systemowego „Alpiniści” przewidzianej na 2011 rok zaplanowano udział 100 beneficjentów ostatecznych, natomiast uczestniczyło w niej 135 osób.
Są to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Beneficjenci ostateczni nie otrzymują za udział środków finansowych, mogą ubiegać się o świadczenia w ramach ustawy o pomocy społecznej.

Cel główny projektu

Podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański.

Cele szczegółowe

 • podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości,
 • zwiększenie motywacji do zmiany trybu życia, nawyków zdrowotnych, podniesienie wiary we własne siły,
 • określenie własnych możliwości i umiejętności – bilans predyspozycji zawodowych,
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • uzyskanie bądź podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Działania projektowe:

 • przygotowanie i zawarcie 135 kontraktów socjalnych, z tego:
  a) zerwane z powodu braku współpracy: 28
  b) zakończone przed czasem: 9,
 • diagnoza preferencji zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie, którą  dokonało 100 osób,
 • zajęcia w Klubie Pracy PUP odbyły 2 osoby,
 • prace społecznie użyteczne wykonywało 16 beneficjentów ostatecznych,
 • pokrycie kosztu badań lekarskich w celu ustalenia zdolności do uczestnictwa w wybranym kursie dla 106 osób,
 • treningi autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy dla 100 osób,
 • grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem obejmujące trening komunikacji społecznej, radzenie sobie ze stresem, nową sytuacją dla 100 osób,
 • kursy zawodowe  zgodnie z diagnozą preferencji zawodowych, które ukończyło 97 osób:
  a) operator wózków jezdniowych + obsługa – wymiana butli gazowej – 15 osób,
  b) kafelkarz – 3 osoby,
  c) kucharz – 7 osób, profesjonalna opiekunka dziecięca – 4 osoby,
  d) wizaż ze stylizacją paznokci – 7 osób,
  e) pielęgnacja ogrodów – 4 osoby,
  f) profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + programy magazynowo-handlowe z fakturowaniem – 19 osób,
  g) profesjonalna pomoc domowa i hotelowa – 8 osób,
  h) fryzjerstwo – 10 osób,
  i) opiekun osób starszych niepełnosprawnych – 14 osób,
  j) bukieciarstwo + aranżacje roślinne z artystycznym pakowaniem towaru – 6 osób,

  kursów zawodowych nie ukończyły 3 osoby: 1 zerwała współpracę, 2 z powodu zwolnienia lekarskiego
 • szkolenia dla 98 osób: racjonalne planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi rodziny oraz prowadzenie gospodarstwa domowego, pierwsza pomoc przedmedyczną,
 • pomoc w zorganizowaniu i opłaceniu opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w zajęciach projektowych,
 • oferta zajęć na czas wolny:
  a) 150 biletów do kina,
  b) wycieczka do ZOO w Oliwie i Katedry Oliwskiej dla 150 osób,
 • organizacja zajęć w miejscu zamieszkania dla 45 dzieci uczestników projektu,
 • pomoc finansowa na poprawę wizerunku w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy,
 • promocja projektu poprzez informacje w mediach, stronę internetową, plakaty, ulotki i inne materiały promocyjne, konferencję inaugurującą i podsumowującą działania projektowe bieżącego roku.