Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przystąpił do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Celem głównym Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących
i sprawujących całodobową opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie
  z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,
  z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

KTO MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM ?

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
 1. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.
 2. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

OPIEKUNEM NIE MOŻE BYĆ?

 1. osoba faktycznie zamieszkująca razem z Uczestnikiem Programu
 2. członkowie rodziny (w tym rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.);
 3. opiekunowie prawni.


W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ OPIEKUN wspiera uczestnika programu

w szczególności w:

 1. czynnościach samoobsługowych,
 2. czynnościach pielęgnacyjnych,
 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń  w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Dokumenty, które należy złożyć:

 1. kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,
 2. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
 3. podpisaną klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 1 do Karty zgłoszeniowej);
 4. karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 2 do Karty zgłoszeniowej);

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o zapoznanie się z Programem oraz wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami, które należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w MOPS w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6.

Dokumenty można wydrukować (w załączeniu poniżej) lub pobrać w wersji papierowej w siedzibie tut. Ośrodka (wejście A).

Niżej załączniki do ściągnięcia w formacie .PDF:

 1. Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 (344.03 KB)
 2. Karta zgłoszeniowa do Programu (173.96 KB)
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej (176.53 KB)
 4. Obowiązek informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim - edycja 2023 (141.8 KB)
 5. Obowiązek informacyjny Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (129.51 KB)