Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił specjalny telefon, gdzie seniorzy mogą uzyskać niezbędną pomoc czy informacje. Codziennie od 8:00 do 22:00 pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej czekają pod numerem telefonu 58 326-87-34.

Koszt połączenia zależy od taryfy operatora. Numer telefonu działa do odwołania.

Telefon dla seniora

Numer jest czynny codzienne od 8 rano do 22. Oferują rozmowę, wsparcie, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. Nawet krótki kontakt może pomóc w przełamaniu osamotnienia. Pracownicy ROPS zachęcają seniorów do zgłaszania problemów. Skoordynują pomoc, powiadomią lokalne służby czy organizacje pozarządowe pomagające seniorom. Słowem zrobią wszystko, aby w tym trudnym czasie seniorzy nie czuli się samotni i zdani tylko na siebie.

POMORSKI TELEFON DLA SENIORA 58 326 87 34

 

Niżej część z informacyjna z magazynu pomorskiego.

 

Artykuł z Magazynu Pomorskiego - Wydanie na czas Pandemii

Niżej zamieszczono tekst z powyższego artykułu:

- Starsi czują się zagubieni i przetłoczeni negatywnymi informacjami z mediów i rosnącą liczbą oszustw dotyczących seniorów. Chcemy pomóc im ogarnąć sytuację, wyjaśnić wątpliwości i po prostu wesprzeć na duchu - mówi Barbarka Bałka pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. polityki senioralnej. Pracownicy na infolinii oferują rozmowę, pomogą przełamać osamotnienie i wzmocnią poczucie bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że czas pandemii może być trudny dla wielu osób.

- Zależy nam, by wesprzeć seniorów w każdym aspekcie - tłumaczy Barbara Bałka. - Mamy przygotowane listy i numery telefon ów do organizacji opiekujących się osobami starszymi w każdej pomorskiej gminie. Pokierujemy, gdzie uzyskać pomoc, kto może przynieść zakupy, wynieść  śmieci lub gdzie szukać wsparcia materialnego. A przede wszystkim służymy rozmową - opowiada Bałka. - Często osoby te mieszkają same i w związku z izolacją potrzebują pomocy obcych osób. Chcemy organizować dla nich taką pomoc, by czuy się bezpieczne i nie wpuszczały do domu oszustów udających sąsiadów - wyjaśnia Bałka.

Numer telefonu działa do odwołania. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą osoby wykonującej połączenie. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. po 14 marca 2020 r.) okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przepisy mają zastosowanie do cudzoziemców, którym w okresie od 14 marca 2020 r. wygasło prawo do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu utraty ważności odpowiednich kart pobytu/dokumentów pobytowych.

Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych wiąże się z przedłużeniem uprawnień do świadczeń pod warunkiem spełnienia innych warunków oraz wyrażonego zainteresowania pobierania danych świadczeń i dalszego zamieszkiwania z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Przedłużenie okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności wiąże się z automatycznym dokonywanym z urzędu wydłużeniem prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, m.in. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz zasiłku dla opiekuna.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność:

  • upłynęła między 9 grudnia 2019 r. a 7 marca 2020 r. – zachowują ważność przez 60 dni  od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie (pod warunkiem złożenia do 7 marca 2020 r. w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Starogardzie Gdańskim kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia),
  • upływa od 8 marca 2020 r. – zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet jeśli nie został złożony nowy wniosek – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne organy emerytalno-rentowe, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii tj. od 14 marca 2020 r. albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.  Przedłużone zostaną również orzeczenia, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed 8 marca 2020 r.

W przypadku świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy np. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, prawo zostanie ustalone nie dłużej niż  do końca okresu zasiłkowego tj. 31 października 2020 r.

PRZEDŁUŻENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ NIE WYMAGA SKŁADANIA W TUT. OŚRODKU ŻADNEGO WNIOSKU !!

Od 1 marca, 7 dni w tygodniu, całodobowo działa ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - konsultanci wspierają, wyjaśniają i pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach.
 
Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-15:00, dostępna jest nasza linia 800 100 100 (więcej informacji na stronie 801810810).
 
Dziewczynka siedząca na kanapie w ręku trzyma książkę
 
800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.
 
Dodatkowo dla rodziców zainteresowanych wskazówkami jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem można przeczytać na stronie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - link do artykułu.
 
Dziękujemy za Państwa zaufanie i wsparcie. To dzięki niemu możemy dawać dzieciom siłę. Teraz, w tym wyjątkowo trudnym czasie, jest to ogromnie potrzebne.
W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa  SARS-Co-2 i występującą epidemią zachorowań na COVID-19, Zespół Interdyscyplinarny w Starogardzie Gdańskim w trosce o zdrowie Państwa oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych apeluje o ograniczenie osobistych kontaktów w siedzibie Zespołu.

Osoby dotknięte przemocą lub osoby będące jej świadkami mają możliwość zgłaszania przemocy w rodzinie za pośrednictwem:  

  1. poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  
  2. telefonicznie na nr telefonu: +48 58 562 44 58 wew .16, +48 798-321-678 
  3. Poczty Polskiej na adres Zespołu Interdyscyplinarnego przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim.
Na terenie miasta Starogard Gdański specjalistycznego wsparcia udzielają również:
  • PCPR - oferuje wsparcie za pośrednictwem poczty, platform elektronicznych lub w sprawach pilnych telefonicznie pod numerem tel.:58 560 23 20;
  • Stowarzyszenie „Można Inaczej” - oferuje telefoniczne konsultacje psychologiczno– terapeutyczne: al. Wojska Polskiego 34A, 83-200 Starogard Gdański
  • Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień - oferuje możliwość korzystania z sesji indywidualnych z psychoterapeutami przez dostępne komunikatory np. skype, WhatsApp, Viber itp. lub kontaktu telefonicznego.  Lekarze psychiatrzy udzielają konsultacji telefonicznie natomiast konieczne recepty czy zwolnienia wystawiają w wersji elektronicznej. numer kontaktowy do Przychodni tel. 58 56 294 93, 58 56 271 95.
  • Punkt Interwencji Kryzysowej CPD – oferuje wsparcie psychologiczno-terapeutyczne pod nr tel.: 58 531 00 45;
  • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Starogardzie Gdańskim – oferuje kontakt telefoniczny poprzez infolinię 537-506-066;
Jednocześnie informujemy, że jeśli czujesz się zagrożona/ny lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa należy wzywać interwencję Policji!