Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. po 14 marca 2020 r.) okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przepisy mają zastosowanie do cudzoziemców, którym w okresie od 14 marca 2020 r. wygasło prawo do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu utraty ważności odpowiednich kart pobytu/dokumentów pobytowych.

Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych wiąże się z przedłużeniem uprawnień do świadczeń pod warunkiem spełnienia innych warunków oraz wyrażonego zainteresowania pobierania danych świadczeń i dalszego zamieszkiwania z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polski.