Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie skrócenia godzin pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Na podstawie § 30 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w związku z § 13 ust. 3 i § 19 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (D. U. z 2020 r. poz. 697), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, zwanego dalej Ośrodkiem, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, wprowadzam nowe godziny pracy Ośrodka i ustalam je w godz. od 800 do godz. 1500.

  1. Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne lub przewlekle chore lub inne wymagające pomocy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 mogą zgłaszać swoje potrzeby do Ośrodka telefonicznie pod nr 58 562 44 58 do godz. 1500, a w godz. od 1500 do 1900 pod telefonem dyżurnym 501 309 968.
  2. Zmianie ulegają także godziny przyjęć interesantów Ośrodka, które ustalam w godz. od 1000 do godz. 1300 z zastrzeżeniem, że Kasa Ośrodka pozostaje czynna wyłącznie w uzgodnionych wcześniej dniach wypłat tj. 10, 20 i 25 dnia miesiąca, chyba że dzień wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy to świadczenie wypłaca się w poprzedzającym dniu roboczym.
  3. Zobowiązuję pracowników do informowania i zachęcania interesantów do ograniczenia kontaktów bezpośrednich w Ośrodku i załatwiania spraw telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 § 2. 1. Jednocześnie postanawiam o skróceniu czasu pracy pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których miejscem świadczenia pracy jest Ośrodek, bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

  1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych polecam zorganizowanie czasu pracy podległym pracownikom w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania Ośrodka a załatwianie spraw bieżących odbywało się bez uszczerbku dla interesantów.

§ 3. Wprowadzenie nowych godzin pracy Ośrodka oraz skrócenie czasu pracy obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania.

§ 4. Zobowiązuję pracownika ds. kadr do przekazania treści niniejszego zarządzenia kierownikom komórek organizacyjnych, a kierowników do zaznajomienia z zarządzeniem podległych pracowników.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka, na stronie internetowej Ośrodka, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ośrodku.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie skrócenia godzin pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

 

Dokument do ściągnięcia w formacie PDF:

  1. Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim z dnia 20 kwietnia 2020 r. PDF (108.33 KB)