Wypłata dodatku mieszkaniowego

Dodatek jest świadczeniem obligatoryjnym i nie zależy od uznania administracyjnego. Obliczenie dodatku określone jest przez przepisy ustawy i polega na matematycznym wyliczeniu. Pokrywa jedynie część czynszu, a pozostałą kwotę wnioskodawca jest zobowiązany uiścić pod rygorem wstrzymania dodatku, co wynika z art.7 ust.11 ustawy.
Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o dodatek. Właścicielom domów jednorodzinnych dodatek mieszkaniowy wypłaca się bezpośrednio w kasie MOPS lub przekazuje przelewem na wskazane konto osobiste.

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o których mowa w art. 7 ust. 11, obejmujących pełne 2 miesiące w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zaległości. W razie niedopełnienia tego obowiązku pobierający zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wy-płacone za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach. Pobierający jest obowiązany zwrócić organowi te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. Jeżeli ryczałt na zakup opału był wypłacany do rąk pobierającego, na którym spoczywa obowiązek powiadamiania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłatach, pobierający zwraca także nienależnie wypłacony ryczałt. W przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia o wystąpieniu zaległości, organ uprawniony do przyznania dodatku mieszkaniowego nakłada w drodze decyzji na zarządcę budynku karę pieniężną w kwocie 500,00 zł