Procedura ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

1. Dodatek przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
- domu pomocy społecznej,
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- schronisku dla nieletnich,
- zakładzie poprawczym,
- zakładzie karnym,
- szkole, w tym w szkole wojskowej,
jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

2. Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób (alimenty płacone na bieżąco, potwierdzone tytułem wykonawczym np. wyrokiem sądu lub ugodą itp. oraz potwierdzone wpłatami za 3 poprzedzające miesiące np. wydruk przelewu, pokwitowany odbiór do rąk własnych).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1) jednoosobowym – 40%,
2) wieloosobowym – 30%
– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

 

Dodatek mieszkaniowy

a) tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

b) dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób (alimenty płacone na bieżąco, potwierdzone tytułem wykonawczym np. wyrokiem sądu lub ugodą itp. oraz potwierdzone wpłatami za 3 poprzedzające miesiące np. wydruk przelewu, pokwitowany odbiór do rąk własnych).
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1) jednoosobowym – 40%,
2) wieloosobowym – 30%
– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

c) Powierzchnia użytkowa lokalu
Dodatek mieszkaniowy nie zostanie przyznany, jeżeli zostanie przekroczona użytkowa powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego. Wynosi ona:

35 m2 – dla 1 osoby;

40 m2 – dla 2 osób;

45 m2 – dla 3 osób;

55 m2 – dla 4 osób;

65 m2 – dla 5 osób;

70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
- 30 % albo
- 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Normatywna powierzchnia ulega powiększeniu o 15 m2, jeżeli lokal zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.