Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych Dz. U. z 2019 roku poz. 2133
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa gospodarki morskiej z 26 kwietnia 2013 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu Dz. U. z 2013 roku poz. 589

Opłaty skarbowe:

Nie dotyczy.


Termin odpowiedzi:

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręcza wnioskodawcy.


Tryb odwoławczy:

W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji zgodnie z KPA za pośrednictwem tutejszego Ośrodka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.


Jeśli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przeciwnym wypadku sprawa przekazywana jest do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Uwagi:

Termin składania wniosków na dany miesiąc upływa ostatniego dnia każdego miesiąca. Dodatek mieszkaniowy przyznany zostaje na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca w którym wniosek został złożony.