W celu otrzymania dodatku energetycznego należy więc spełnić równocześnie trzy przesłanki:
  1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  2. złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną kserokopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
    (umowa musi być zawarta z osobą, na którą przyznany jest dodatek mieszkaniowy);
  3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:
  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 12,09 zł / miesiąc;
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł / miesiąc;
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 zł / miesiąc.