Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Nabór do Programu jest ciągły.

flaga herb

UCZESTNIK

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będące mieszkańcami Starogardu Gdańskiego.

Uczestnik do wypełnionej Karty Zgłoszenia winien dołączyć:

 1. Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. W przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną, kserokopię dokumentu potwierdzającego przyznanie prawnej opieki.


Kartę Zgłoszenia Uczestnika (z wymaganymi załącznikami) wraz z Kartą Zgłoszenia Asystenta (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w MOPS w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6.

Dokumenty można wydrukować (w załączeniu poniżej) lub pobrać w wersji papierowej w siedzibie tut. Ośrodka (wejście A).

ASYSTENT

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

- posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta
lub
- posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu – doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

- wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu.

Asystentem nie może być osoba będąca: członkiem rodziny uczestnika (za członków rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem), opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem.

Asystent do wypełnionej Karty Zgłoszenia winien dołączyć:

 1. Kserokopię dokumentu/ów potwierdzającego/ych uzyskanie kwalifikacji lub posiadania doświadczenia, o których mowa wyżej.

Dodatkowo w przypadku asystowania dziecku:

 1. Zaświadczenie o niekaralności,
 2. Informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru),
 3. Pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Dodatkowo jeśli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 1. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności asystenta.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta proszone są o zapoznanie się z Programem oraz wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami, które należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w MOPS w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6.

Dokumenty można wydrukować (w załączeniu poniżej) lub pobrać w wersji papierowej w siedzibie tut. Ośrodka (wejście A).

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników (data wpływu dokumentów do tut. Ośrodka), rodzaju niepełnosprawności oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie gminy miejsca zamieszkania i przyznanymi środkami finansowymi.

MRiPS new

Niżej załączniki do pobrania w formacie .PDF:

 1. Program Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2024 (259.14 KB)
 2. Karta zgłoszeniowa do Programu (194.32 KB)
 3. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu (200.11 KB)
 4. Obowiązek informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim (144.63 KB)
 5. Obowiązek informacyjny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (148.28 KB)