Drukuj

LOGO MOPS Starogard GdańskiLOGO Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim organizuje debatę ewaluacyjną pn. CYBERZAGROŻENIA.
Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6 (wejście A).
Ideą debaty jest zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec spraw bezpieczeństwa w internecie oraz włączenie środowiska lokalnego do wypracowania propozycji zwiększających poprawę bezpieczeństwa w sieci.

Podczas spotkania omówione również zostaną kwestie związane z funkcjonowaniem KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA jako narzędzia umożliwiającego lokalnej społeczności szybkie i anonimowe informowanie Policji o miejscach zagrożonych oraz istota aplikacji internetowej MOJA KOMENDA pozwalającej mieszkańcom na szybkie nawiązanie kontaktu z dzielnicowym rejonu w którym zamieszkują.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką debaty.

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
Na podstawie art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.) w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych.
Nabór ma charakter ciągły.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych;
  3. korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora;
  5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
  6. nieposzlakowana opinia.

Zadania opiekuna prawnego obejmują w szczególności:

Powinnością kuratora jest opieka nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny kurator ma dbać w szczególności o to, aby Jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest powołany do wyrażania zgody na zaciągnięcie przez nią zobowiązań lub rozporządzenie swoim prawem.
Opiekun prawny i kurator nie są zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.
Ustanowienie opiekunem prawnym lub kuratorem następuje w drodze postanowienia Sądu i nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Zgodnie z art. 162 § 1 i 179 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Sąd przyznaje opiekunowi/kuratorowi na jego żądanie stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego/kuratora składają:

Dokumenty można składać:

Dyrektor MOPS w Starogardzie Gd. pisemnie zawiadomi o umieszczeniu na liście kandydatów na opiekuna prawnego lub kuratora.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod nr 58 5624458 wew. 28, których udzieli z-ca dyrektora ds. pomocy środowiskowej instytucjonalnej.

Załączniki w formacie .PDF:  Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego/kuratora (358,81 KB)